Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Zienswijze IJsselmeervereniging op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam
Na een lange en tumultueuze voorgeschiedenis hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hun plannen voor de versterking van de Markermeerdijk “ter inzage gelegd”. De plannen behelzen een reeks van verschillende aanpakken voor verschillende dijkvakken, waarin steeds verschillende oplossingen zijn gekozen voor verschillende locaties. Vorige versies van de plannen struikelden in het politieke gewoel als gevolg van de acties van verontruste bewoners van het gebied langs de dijk. Het nu voorliggende plan heeft volgens de IJsselmeervereniging nog steeds het grote manco dat het niet is ingebed in een groter plan voor het IJsselmeer en Markermeer, terwijl er veel samenhang is met de ontwikkelingen elders Bijvoorbeeld de aanpak van de Houtribdijk en de Afsluitdijk. Ook zijn de verschillende belangen niet goed in balans: Veiligheid op nummer een uiteraard, maar daarna komen Landschap, natuur en recreatie. En daar lijkt recreatie het, op aandringen van ondernemers en gemeenten, te vaak te winnen. INLEIDENDE ZIENSWIJZE inzake het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Versterking Markermeerdijken’, het MER en bijbehorende ontwerp-uitvoeringsbesluiten, ter inzage gelegd met ingang van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018. Lees verder: Zienswijze Markermeerdijken IJsselmeervereniging (240kB .pdf))