Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast.
IJsselmeervereniging dient Zienswijze in op Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk Inmiddels is de planvorming voor de renovatie van de Afsluitdijk zo ver dat er een “Rijksinpassingsplan” voor is. Daarin doet men erg zijn best om er een  “klimaat neutrale dijk” van te maken en daarvoor heeft de IJsselmeervereniging veel waardering. Echter ondanks aandringen onzerzijds wordt van de mogelijke energieopwekking via getijden stroming geen gebruik gemaakt. Verder hebben we zorgen over de gang van zaken ten aanzien van de zonnepanelen die in ruime mate toegepast zouden moeten worden: Door de aanbestedingsconstructie, waarbij de aanbestedingsbedrijven ook het ontwerp voor de landschappelijke inpassing maken, kunnen wij als stakeholders pas de plannen beoordelen als het gekozen bedrijf met zijn plan bekend wordt. Wij maken ons nu al zorgen over plannen voor grote drijvende velden van zonnepanelen in het IJsselmeer. Beter is vooraf goede ontwerpen te maken voor het landschap, zoals o.a. door Prof. Frits Palmboom bepleit. Lees verder: Zienswijze Afsluitdijk IJsselmeervereniging (175kB .pdf)