Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterking Markermeerdijk
De plannen voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zullen dit jaar nog door de Provincie Noord- Holland in procedure gebracht worden. Aan Provinciale Staten wordt op 6 november gevraagd in te stemmen door een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven aan Gedeputeerde Staten. Er bestaan echter veel bedenkingen bij de bewoners en organisaties. De planontwikkeling voor dijkversterking loopt nu al ruim 10 jaar. Veel van de insprekers zijn betrokken geweest bij de planontwikkeling en hebben veel expertise opgebouwd in de diverse adviesgroepen van het Hoogheemraadschap.   Op 19 oktober was de enige keer dat er ingesproken kon worden bij de politieke besluitvorming. Als het plan eenmaal in de procedure gaat, kan alleen nog bezwaar gemaakt worden door “zienswijzen” in te dienen. De bedoeling  van de insprekers was de statenleden duidelijk te maken dat er veel kritiek is vanuit de bewoners op het ontwerp voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap en de aannemers. De insprekers hadden met elkaar afgestemd om doublures zo veel mogelijk te voorkomen.   De IJsselmeervereniging heeft in samenwerking met de Zuyderzeedijk Alliantie, waarin de kritische bewoners samenwerken, de inspraak georganiseerd. Onze toekomstige voorzitter Benno van Tilburg beet de spits af. Iedereen had maar 2 minuten, vandaar dat het Noord Hollands Dagblad spreekt van een inspraak-estafette. Ook de voorzitter van de statencommissie vond dat de inspraak voorbeeldig was verlopen. Nu maar afwachten wat er mee gedaan wordt. Voor de gedetailleerde kritiek en de inspreekteksten zie de brief aan de Statencommissie.
De volgende zeven kritiekpunten zijn door de insprekers naar voren gebracht: Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond. Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen. Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden. Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren). Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest. Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.
Kritische bewoners wachten om 2 minuten te kunnen inspreken bij de statencommissie RWW Vlnr: Leo van den Thillart (Hoorn), Gerrit Kraal (Scharwoude), Helen Conijn (Warder), Wouter de Hollander (Zeevang)
Rienk Oosterhof uit Durgerdam spreekt in
Joke van der Meer spreekt in als bewoner van Uitdam