Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018
23 Maart jl is het rapport Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 door Wageningen Marine Research gepubliceerd. Het project dat ten grondslag ligt aan dit rapport is gericht op het beheer van vier commercieel beviste vissoorten in het IJssel-/Markermeer. Het ministerie van EZ heeft in het document Toekomstbeeld visstand IJsselmeer/Markermeer een gewenst toekomstbeeld geschetst voor deze vier soorten: snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem. Dit toekomstbeeld is gebaseerd op verplichtingen die volgen uit de visserijwet en de Europese Kaderrichtlijn Water, en houdt in dat van al deze soorten het bestand aanzienlijk zou moeten toenemen. Wageningen Marine Research heeft voor de afgelopen drie visseizoenen ook al visserijadvies gegeven, gebaseerd op de methodieken van ICES (International Council fort he Exploration of the Sea) Hoewel de doelstelling voor de afgelopen twee visseizoenen eigenlijk verbetering van de visstand was, is het beheer in afwijking van de adviezen, door het ministerie ook in 2015/2016 en 2016/2017 nog gebaseerd op de doelstelling van 2014/2015, nl geen verdere achteruitgang. Uit het onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat ondanks de reductie van de zegen- en staande wantvisserij de bestanden van brasem en blankvoorn nog steeds verder achteruitgaan. Die achteruitgang is leidend in het advies om de toegestane visserijinspanning komen seizoen te reduceren naar 64% van de huidige hoeveelheid voor alle vier soorten. Om de sterneger doelstelling van toename van het visbestand te realiseren wordt een 0-vangst voor brasem geadviseerd en een vangstreductie voor blankvoorn naar 27%. Voor snoekbaars en baars worden minder strenge maatregelen geadviseerd, maar wel een paar aanvullende maatregelen zoals het verhogen van de minimale aanlandingsmaat, waardoor meer vissen volwassen kunnen worden en zich kunnen voortplanten. Omdat er erg weinig inzicht is in andere factoren dan beroepsvisserij die invloed kunnen hebben op de visbestanden wordt sterk aangeraden om veel meer onderzoek te doen dat leidt tot een beter begrip van het ecosysteem van het IJsselmeer/Markermeer. Het volledige rapport is gratis te downloaden van http://doi.org/10.18174/410436