Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond
Op 8 maart j.l. maakten Natuurmonumenten en Minister Schultz-van Haegen bekend dat de financiering voor nog 4 eilanden van het plan Marker Wadden rond is. Naast extra geld van de Postcode Loterij stelt ook het rijk extra middelen beschikbaar zodat in 2017 en 2018 de groep van 5 eilanden kan worden aangelegd. De eilanden die voornamelijk van zand en stortsteen worden gebouwd, worden daarnaast ook opgespoten met slib uit het Markermeer. Voor de winning van het zand en het slib wordt de bodem van het Markermeer ter plaatse fors omgewoeld zodat er waarschijnlijk ook veel in de bodem aanwezig fosfaat beschikbaar komt. Dit kan zorgen voor een (in ieder geval tijdelijke) flinke opleving van de totale voedsel keten rond de eilanden. Ook bieden de eilanden een aantrekkelijke rust en foerageerplaats voor grote groepen watervogels De eilanden in aanbouw zijn op enige afstand nauwelijks zichtbaar zodat momenteel de weidsheid van het landschap niet wordt aangetast. De vraag is hoe dit wordt als bomen en struiken opschieten en Natuurmonumenten zijn bouwsels gaat plaatsen. (bezoekerscentrum en uitkijktoren en faciliteiten van de haven). De IJsselmeervereniging pleit er nog steeds voor om aan het plan Marker Wadden een doorlaatbare Houtribdijk te koppelen. Door de strikte scheiding van de watersystemen van Markermeer en IJsselmeer is de ontwikkeling van de natuur in vooral het Markermeer negatief. Door de instroom van de IJssel en spuien door de Afsluitdijk, wordt het IJsselmeer snel ververst en blijven voedsel en zuurstof en helderheid op niveau. Dat geldt niet voor het Markermeer. Door het waterbeheersysteem van Rijkswaterstaat heeft het water van het Markermeer een verblijfsduur van ongeveer twee jaar. Het is voornamelijk afkomstig van neerslag en uitslag van gemalen van de omliggende polders.  Ter aanvulling en om teveel verzilting te voorkomen (met name uit de Flevopolders wordt veel zout grondwater het Markermeer in gepompt) wordt vanuit het IJsselmeer op het Markermeer gespuid. De waterafvoer geschied voornamelijk via het Noordzeekanaal d.m.v. spuien en het recent vergrote gemaal bij IJmuiden. Door de lange verblijfsduur vindt voor ruim 20 % afvoer plaats door verdamping. Uit veel onderzoek is gebleken dat juist de vermenging van uiteenlopende watermilieus met verschillende bodemtypen en verschillende doorzicht gradiënten in het verleden het succes vormden van de natuur van het IJsselmeergebied. Investeringen dienen dus gericht te zijn op slimme oplossingen die, met behoud van waterveiligheid,  de verschillende compartimenten in het IJsselmeer- en Waddengebied doorbreken.
Extra eilanden voor Marker Wadden Op 8 maart is het startsein gegeven voor uitbreiding van Marker Wadden. Het tweede, derde, vierde en vijfde natuureiland zijn financieel rond en worden de komende twee jaar gerealiseerd. De uitbreiding is een geweldige impuls voor dit nieuwe natuurparadijs in het Markermeer. Om dat te vieren onthulde minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in gezelschap van de andere financiers vanmiddag op het eerste eiland een gigantisch meterslang bord van de natuurarchipel. Minister Melanie Schultz van Haegen (M, Infrastructuur en Milieu), Marc van den Tweel (L, algemeen directeur Natuurmonumenten) en Jan Hendrik Dronkers (R, directeur- generaal Rijkswaterstaat). Fotograaf: Marten van Dijl - Minister Schultz onthult de meterslange impressie van Marker Wadden. Archipel van vijf eilanden Een jaar geleden is gestart met de aanleg van het eerste eiland van Marker Wadden. Vanaf 8 maart begint Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten met het tweede eiland, dat in juli wordt opgeleverd. daarna volgen het derde, vierde en vijfde natuureiland. In de zomer van 2018 vallen de nieuwe eilanden droog en krijgt moerasvegetatie de kans. In 2020 vindt de laatste afwerking plaats en vanaf dat moment blijft de natuur ongemoeid. Achter een kilometers lange zanddam liggen de eilanden beschermd tegen storm. Het eerste eiland meet 250 hectare, de vier nieuwe eilanden samen worden ongeveer 750 hectare groot. Bij elkaar een prachtige eilandengroep voor mens en dier van 1000 hectare, inclusief onderwaterlandschap. Natuurherstel De nieuwe eilandengroep biedt de natuur veel kansen. In het afgelopen jaar werden al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. Een voorbode voor nog veel meer vogels die hier naar verwachting zullen gaan broeden en foerageren tijdens de vogeltrek. De eilanden zorgen ook voor extra invang van slib. Daardoor wordt het water schoner. Dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een meer gezonde omgeving voor planten en dieren. Kennis Naast het geld voor de aanleg van de volgende eilanden komt er ook extra geld voor wetenschappelijk onderzoek naar het bouwen met slib en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Minister Melanie Schultz maakte tijdens haar werkbezoek bekend dat zij daarvoor een extra bijdrage van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt: “Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren. Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur. Nieuwe praktische en fundamentele kennis van ‘building with nature’ kunnen we wereldwijd toepassen.” Ook Deltares, de stichting Ecoshape en Natuurmonumenten investeren in het onderzoek. Uniek samenwerkingsverband Marker Wadden is een vernieuwend project waarin overheid, natuurorganisaties en bedrijven samenwerken om de nieuwe eilandengroep te realiseren. Natuurmonumenten diende in 2012 voor Marker Wadden een aanvraag in voor het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Met de bijdrage uit het  Droomfonds kon Natuurmonumenten een samenwerkingsverband smeden met het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Provincie Flevoland. Dit samenwerkingsverband heeft de opdracht gegeven tot de aanleg van het eerste eiland. De bouw van de volgende eilanden van de Marker Wadden werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Infractructuur en Milieu, de provincies Flevoland en Noord Holland, de Nationale Postcode Loterij, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland, Arcadis, Boskalis, RHDHV, de Adessium Foundation, de ING Bank en Natuurmonumenten.
Indicatie van de schaal:  de vijf eilanden van Marker Wadden geprojecteerd over Amsterdam
Uit aanwijzingsbesluit natura 2000 gebied: Gebiedsbeschrijving en begrenzing