Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk
De versterking van de Markermeerdijk kan, als de huidige plannen worden doorgezet, net zo’n fiasco worden als het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Enkhuizen. Daar werd op basis van onjuiste aannames en analyses de dijk vooral opgehoogd en verzwaard op een ondergrond die daar niet sterk genoeg voor bleek. Het gevolg was dat de dijk op een aantal plekken weer inzakte of verschoof. De waterbouwingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege vrezen een vergelijkbaar scenario voor de Markermeerdijk. Ze hebben hun zorgen geuit in een brief aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Het plan is om langs het Markermeer naast de bestaande dijk, op de zeer zettingsgevoelige ondergrond, een zwaar nieuw en hoger dijklichaam aan te brengen, stellen Vroege en Spaargaren vast. Dat kan er volgens hen leiden tot veel schade aan bebouwing, wegen en kabels. Bij de versterking van het dijktraject Hoorn-Enkhuizen speelde dat ook. De ingenieurs noemen het onverantwoord om een besluit te nemen over het ontwerp dat nu voorligt, zonder dat een gedegen analyse heeft aangetoond dat de risico’s binnen aanvaardbare grenzen liggen. Spaargaren en Vroege pleiten voor een alternatieve oplossing voor de dijkversterking. Daar schreven ze al eerder een brief over aan de Tweede Kamer. Ze denken dat met een gemaal in de Houtribdijk het waterpeil in het Markermeer zodanig beïnvloed kan worden dat de geplande dijkversterking veel minder robuust hoeft uit te pakken. Dat kan veel kosten besparen en kan bovendien problemen met hoog water in een veel groter gebied voorkomen. bron: Noordhollands Dagblad, 21/02/17