Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie
Burgers op de bres voor gemaal in de Houtribdijk Op vrijdag 3 maart a.s. organiseert de “Zuyderzeedijk Alliantie” weer een bijeenkomst in hotel Spaander te Volendam. Burgers uit de kernen langs de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam zetten zich al jaren in voor een eenvoudige en niet te dure oplossing voor het borgen van de waterveiligheid langs de dijk. Een oplossing die de dijk onaangetast laat. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stevent samen met grote baggerbedrijven af op een grootschalige reconstructie van de dijk. Een operatie die honderden miljoenen kost en neerkomt op vernietiging  van de dijk. Een oplossing die alleen maar goed is voor werk en winst voor de baggerindustrie. Maar die ten koste gaat van een oud cultuurgoed en de portemonnee van de belastingbetaler. Er is een alternatief die veilig is, goedkoper is en de monumentale dijk  in zijn waarde laat. Al een jaar of tien wordt hierover gepraat, ook met de betrokken burgers. Maar steeds meer wordt duidelijk dat het geen serieus overleg is, maar een rookgordijn. Burgers worden aan het lijntje gehouden. Alternatieve oplossingen verdwijnen zonder goede verklaring uit het zicht. Deze handelwijze kunnen we niet langer accepteren. Er is een betere en veel goedkopere oplossing: het bouwen van een gemaal in de Houtribdijk. Zo kan door beheersing van het waterpeil de veiligheid zeker worden gesteld. De ingenieurs Spaargaren en Vroege van Rijkswaterstaat, bouwers van de Deltawerken, hebben hun “pompenplan” uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Hun oplossing bespaart honderd miljoen of meer  en de dijk blijft onaangetast. Deze oplossing is eerder besproken maar verworpen, echter op ondeugdelijke gronden. Er is niet goed naar gekeken. Bewoners langs de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam willen dat dit plan opnieuw en beter wordt bekeken. Alleen de politiek kan daarvoor zorgen. Voorkom vernietiging van de dijk en verspilling van belastinggeld! Ingenieur Spaargaren komt naar Volendam om zijn plan toe te lichten. De bijeenkomst is op: Vrijdag 3 maart in Hotel Spaander, Haven 15 – 19 te Volendam Inloop vanaf 19:30. Aanvang om 20:00 tot 21:30 uur. Iedereen is welkom. Werkgroep Gemaal Houtribdijk - Zuyderzeedijk Alliantie Flyer: 3 maart 2017
3 maart 2017
Al een jaar of tien wordt er gesproken over de aanpak van de voormalige Zuiderzeedijk. Het stuk van Enkhuizen tot aan Hoorn werd al aangepakt, waarbij veel problemen ontstonden met monumentale locaties en schade aan landschap en woningen van particulieren. Het stuk van Hoorn tot Durgerdam is nu aan de beurt en daar laten de bewoners onder aanvoering van de Zuiderzeedijk Alliantie, duidelijk horen dat ze hun beroemde monumentale dijk en het fraaie landschap niet nodeloos laten verpesten. Samen met bekende Nederlanders zoals Jort Kelder, Andre Kuipers en Katja Schuurman, die ook in dit gebied wonen, geven de bewoners al jaren te kennen dat een traditionele zware dijkversterking een ramp is voor dit gebied en dat er betere en ook goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Die inbreng bleek zo steekhoudend dat minister Schulz Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap tot de orde riep en uitstel voor nadere studie inlaste. Inmiddels zijn de bewoners terug bij af en zijn de oorspronkelijke plannen na een oeverloos inspraak circus vrijwel ongewijzigd naar voren geschoven en vastgesteld door het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Voor de IJsselmeervereniging, die deze zaak ook van nabij volgt, een reden tot grote zorg omdat deze oorspronkelijke plannen diep ingrijpen in het unieke en eeuwenoude dijklandschap ter plaatse. Daarbij komt dat de waterkerende functie van deze dijk met beperkte middelen, sterk beperkt zou kunnen worden met een of meer gemalen in de Houtribdijk. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap onder aanvoering van dijkgraaf Kohsiek lijkt niet onder de indruk van de aanzwellende kritiek en verwijst voor bezwaren naar de Raad van State. Ondertussen stropen de bewoners weer de mouwen op en grijpen in verkiezingstijd naar het actiewapen: