Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Natuurmonumenten meldt start van de aanleg van de Marker Wadden
Start van aanleg unieke natuureilanden Marker Wadden Op dinsdag 22 maart start de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden. Kraanschip De Kreeft van Boskalis begint dan met het maken van onderwaterdammen. Deze vormen de basis voor het eerste natuureiland van de Marker Wadden. De eilandengroep, bedacht door Natuurmonumenten in samenwerking met Rijkswaterstaat, moet ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer weer floreert. ,,Hiermee is de eerste stap gezet in een project van wereldklasse”, zegt Roel Posthoorn, werkzaam bij Natuurmonumenten. Onderwaterdammen Kraanschip De Kreeft gaat onderwaterdammen aanleggen in het Markermeer. Deze dammen vormen de contouren waartussen de natuureilanden worden opgespoten. Hiermee wordt de basis gelegd voor het maken van de eilanden van de Marker Wadden. De voorbereidende werkzaamheden van de Kreeft nemen zo’n vijf tot zes weken in beslag; daarna start de opbouw. De eerste fase bestaat uit de realisatie van een aantal eilanden van 250 hectare. Moerasvegetatie, slikken, ondiepe plassen, kreken en daartussen brede vlechtende geulen met luw en ondiep water kenmerken het vogelparadijs. Een jachthaven, bezoekerscentrum, speelvallei voor kinderen en wandelpaden op het eerste eiland maken het mogelijk om de natuur van dichtbij te beleven. Marker Wadden De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. De aanleg geeft een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks kans aan vissen om te paaien en foerageren, zodat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers kunnen terugkeren naar het gebied. Het totale archipel van eilanden is 750 hectare. Het robuuste natuurgebied is niet alleen voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de natuur wereldwijd van groot belang. Boswachter Andre Donker: ,,Veel trekvogels foerageren in Nederland tijdens de jaarlijkse vogeltrek, zoals grutto en lepelaar. Ook wordt voor het eerst op deze schaal gebouwd met de natuur; we veranderen er zelfs de kaart van Nederland mee.” Samenwerking Het project Marker Wadden kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe eilandengroep. Bron: Natuurmonumenten 22 mrt 2016
Na veel inleidende publiciteit meldt Natuurmonumenten nu de start van de aanleg van de ringdijken voor de Marker Wadden in het Markermeer. Het gaat nu echt beginnen! Opmerkelijk in het onderstaande persbericht is dat slibbestrijding niet meer als reden wordt vermeld, maar dat het creëren van meer natuurlijke oevers en ondiepte gebieden als kansrijke leefgebieden voor vissen, vogels en waterplanten als doelstelling naar voren worden gebracht. Voor een echte verbetering van de waterkwaliteit is een gat in de Houtribdijk uiteraard een belangrijke voorwaarde. Wij van de IJsselmeervereniging pleiten daar nog steeds uitdrukkelijk voor!