Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Tweede kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied; van Eesterenleerstoel TU Delft
Aanstaande vrijdag 18 september organiseert de Van Eesterenleerstoel van de TU Delft de tweede kennisconferentie over (de toekomst van) het IJsselmeergebied. De thema’s zijn twee hoofdpijndossiers: Toerisme en Energie. Daarbij ligt al snel de nadruk op het economisch rendement van het IJsselmeergebied, of anders gezegd hoe kunnen we met die lege ruimte goed geld verdienen. De IJsselmeervereniging heeft altijd beklemtoond dat in het Blauwe Hart meerdere doelstellingen goed combineerbaar zijn, maar dat daarbij de kernwaarden beschermd dienen te blijven. Zowel bij energiewinning (met windturbines) als bij grootschalige recreatie vastgoedontwikkeling gaat het goed fout op dat gebied de laatste jaren. Ook bij natuurontwikkeling die primair gericht is op recreatiemogelijkheden plaatsen wij onze vraagtekens. De geplande windturbineparken in het IJsselmeer en de in aanbouw zijnde turbines rondom de Noordoostpolder en Wieringen doen het landschap en de natuur veel schade. Met daarnaast een beleidsvisie waarin “de recreatie als economische motor van het IJsselmeergebied” is, groeien onze zorgen. Die gaat de IJsselmeervereniging inbrengen op de kennisconferentie van de TU Delft.
Tweede editie kennisconferentie ‘De toekomst van het IJsselmeergebied’ De ontwikkeling van het IJsselmeergebied is een interdisciplinaire opgave. Deze serie kennisconferenties verkent hoe verschillende belangen kunnen worden verbonden tijdens de ontwikkeling van het gebied. De tweede editie op 18 september bekijkt de thema’s energie en toerisme. Vrijdag 18 september 2015 - 9:30-18:00 Berlagezaal, Faculteit Bouwkunde TU Delft, Julianalaan 134, 2628 BL Delft De conferentie is gericht op het uitwisselen van kennis tussen verschillende vakgebieden en het generen van nieuwe ideeën. De vraagstellingen van de dag: Hoe kunnen verschillende landschappen van het IJsselmeergebied optimaal worden benut voor recreatie, toerisme en energietransitie? Hoe kan dit een bijdrage leveren aan het herstel van het ecologisch systeem? Kan het gelijktijdig de waterveiligheid en zoetwatervoorziening tegemoet komen? Welke plekken zijn hiervoor geschikt? Voor het benaderen van deze vragen is een brede groep van bij de ontwikkeling betrokken partijen uitgenodigd, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De conferentie wordt geopend door Joost Schrijnen (Ruimte voor Ontwikkeling) gevolgd door lezingen van Frits Palmboom (Van Eesterenleerstoel, TU Delft), Nikol Dietz (H+N+S landschapsarchitecten), Gerbrand Schutten (Waterbus/Aqualiner), Han Verheijden en Marcel Bultink (NHTV Breda University for Applied Sciences) en sluit met een workshop die een proeftuin is voor de gewenste koersen, dromen en agenda voor ontwerpend onderzoek bij de ruimtelijke ontwikkeling van het IJsselmeergebied. De toekomst van het IJsselmeergebied; een metropolitane verademing? is georganiseerd vanuit de Van Eesterenleerstoel, TU Delft. Deze leerstoel onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouwkundige en fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap. Het studiegebied is hierbij het IJsselmeer in het algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder. Aanmelding via urbanism-bk@tudelft.nl onder vermelding van 2e kennisconferentie Van Eesterenleerstoel, uw naam, organisatie en contactgegevens. De kosten voor deze kennisconferentie bedragen € 35,00 als tegemoetkoming voor de catering (€ 10,00 voor studenten). Voor het volledige programma zie de agenda. Meer informatie over de Van Eesteren leerstoel vaneesteren.bk.tudelft.nl