Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

17-11-2014 - Friesland gooit kansen in het water
Maandag 17 november om 16.15 uur Midden op de Afsluitdijk, Breezanddijk, (nu nog) een prachtige locatie Actie: Friesland gooit kansen in het water Wij gooien met groot materieel 500 miljoen euro in het water van het IJsselmeer. Want dat is wat Friesland doet met de kansen voor windenergie! Wij roepen Provinciale Staten op: Houd het IJsselmeer, als Blauwe Hart van Nederland open voor natuur en recreatie. Ga op een verantwoorde manier aan de slag met het advies Winsemius en werk kansrijke plekken voor wind verder uit. Verdeel lusten en lasten. Bespaar honderden miljoenen. Hierbij ontvangt u voorinformatie over de actie tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân voor één groot windpark in het IJsselmeer, want er zijn prachtige kansen op land! Wat ging hier aan vooraf? Het coalitie akkoord van 2011 van de provincie Friesland met een groot park in het IJsselmeer, een groot park op de Kop Afsluitdijk en een park bij Heerenveen stuitte op veel verzet. Fryslân foar de Wyn, een initiatiefgroep van omwonenden, Friese Milieu Federatie en windondernemers, heeft met steun van de Provincie, een jaar lang geïnventariseerd waar windenergie op land realiseerbaar is. Dit was een intensief proces, met veel gesprekken van zowel voor- als tegenstanders van windenergie, en deze inventarisatie leverde veel informatie over concrete mogelijkheden voor windenergie op land op. De commissie Winsemius heeft vervolgens op basis van al die informatie een advies gegeven: een groot deel van de windopgave van Friesland, kan gerealiseerd worden op het land. Het advies van Winsemius wordt erkend door maatschappelijke organisaties, de provinciale  ambtelijke organisatie en de achterbannen van Fryslân foar de Wyn. Gedeputeerde Staten heeft tot ieders verbazing (inclusief eigen partijen en achterbannen) op 28 oktober besloten om het advies Winsemius niet op te volgen en terug te keren naar het eerdere coalitieakkoord en de hele windopgave van 530,5 MW in het IJsselmeer te realiseren. Provincie Friesland laat kansen liggen: De kans om samen met haar bewoners tot goede plannen te komen waar de gemeenschap van profiteert. De kans om de Friese kust mooi en open te houden en te ontwikkelen tot een plek van internationale kwaliteit, waar men van kan blijven genieten. De kans om oude turbines te saneren en het landschap op te ruimen wordt niet benut. De kans met windenergie op land 500 mln euro aan maatschappelijke kosten te besparen wordt in het IJsselmeer gegooid. Met zo veel geld kunnen heel veel andere duurzame projecten in Fryslân worden gerealiseerd. Het Samenwerkingsverband van het Blauwe Hart bestaat uit de volgende partijen: It Fryske Gea - Waddenvereniging - Landschap Noord-Holland - Flevo-landschap - Sportvisserij Nederland en de IJsselmeervereniging.  Platform Duurzaam Fryslân bestaat uit ideële en commerciële turbine-eigenaren in Fryslân: Feriening Fryske Doarpsmûnen - Noordenwind, vereniging voor collectief bezit windmolens in Noord-Nederland - Vereniging Windturbine-eigenaren Fryslan.