Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-10-2014 -  Gedeputeerde Staten van Friesland plannen alle nieuwe windturbines in het IJsselmeer
De Friese gedeputeerden kozen er afgelopen week voor alle nieuwe windmolens die er in Friesland moeten komen in het IJsselmeer te plaatsen. Met dit besluit, dat nog door Provinciale Staten moet worden goedgekeurd, legt zij de adviezen van Fryslân for de Wyn en vele natuur en landschapsorganisaties naast zich neer. G.S. stellen dat er geen draagvlak is onder burgers voor meer windmolens op het Friese land. De plaatsing van een zeer groot aantal zeer hoge windturbines in het zwaar beschermde (Natura 2000) IJsselmeergebied is van meet af aan zeer omstreden geweest en niet alleen onder verklaarde tegenstanders van windenergie. Dat blijkt ondermeer uit de verklaring van een grote groep natuurorganisaties die hun zorgen en teleurstelling uiten over het voorstel van G.S. Ook voormalig VVD politicus PieterWinsemius, die een onderzoekscommissie van Fryslân for de Wyn leidde, uitte zijn teleurstelling.   De spannende vraag is nu of het voorstel van G.S. in de Provinciale Staten op steun kan rekenen. We houden u op de hoogte!
Natuurorganisaties teleurgesteld over voorstel windmolens in het IJsselmeer   De natuur- en landschapsorganisaties zijn verbaasd dat Gedeputeerde Staten teruggrijpt op het standpunt om nieuwe windmolens vrijwel allemaal in het IJsselmeer te laten bouwen. De provincie heeft een jaar de tijd  gegeven aan de zoektocht naar alternatieve locaties onder de vlag van Fryslân foar de Wyn. De discussies hebben tot diepe verdeeldheid geleid, maar er is ook een serieus voorstel uitgekomen dat een half miljard euro goedkoper was dan windenergie op het IJsselmeer. Er bleek aanzienlijke ruimte voor windmolens te zijn langs snelwegen en op bedrijfsterreinen. Ook is duidelijk geworden dat het voor draagvlak belangrijk is om een serieuze dialoog te voeren met de mensen die het aangaat en compensatie van de schade vooraf goed te regelen. Zowel met de diepe verdeeldheid als de opgedane kennis zou het provinciaal bestuur iets moeten doen. We zien dat niet terug in het voorstel. Het IJsselmeer is het meest open landschap van de provincie. Daarom is de aantasting door windmolens daar onevenredig groot. We vragen aan Provinciale Staten om die unieke waarde van Fryslân aan het weidse open water van het IJsselmeer nog eens goed op zich in te laten werken voor ze besluiten om hier windmolens te plaatsen, zoals nu wordt voorgesteld. Het IJsselmeer is het grootste laaglandmeer van Noordwest Europa. Het is door de overheid zelf aangemeld als te beschermen natuurgebied van Europees belang. De toetsing van een windmolenpark is daarom streng. Op basis van juridische uitspraken over windpark Urk is te verwachten dat de juridische grenzen voor windenergie in het IJsselmeer al bereikt zijn. De kans is groot dat dit park niet door de natuurtoetsen komt. Bij de voorstellen van Fryslan foar de Wyn was een flinke investering in landschap en leefbaarheid voorzien, gekoppeld aan de windmolens. Zulke investeringen zijn ook hard nodig als je een park op het IJsselmeer zou realiseren, er is immers wel degelijk schade voor de mensen die er op uit kijken en voor de natuur. We dringen er bij de provincie op aan om die koppeling tussen toestemming voor windmolens enerzijds en verplicht investeren in landschap en leefbaarheid anderzijds vast te houden. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Noord-Hollands Landschap, it Fryske Gea, Flevolandschap, de IJsselmeervereniging, Sportvisserij Nederland. GS-besluit over Windenergie Een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit voorstel leggen Gedeputeerde Staten van Fryslân voor aan Provinciale Staten. De keuze van GS sluit aan bij het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. Het college heeft kennis genomen van het rapport van Fryslân foar de Wyn en van de adviesnotitie van de ambtelijke dienst. Dit betekent dat GS kiezen voor een grote variant van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op land gaat het om opschaling van het bestaande park Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk. De omgeving van twee bedrijventerreinen bij Heerenveen wordt aangewezen als reservelocatie. Het college wil zo veel mogelijk oude molens saneren en financiële participatie van burgers bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt. Wat betreft het windmolencluster Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk neemt het college de bevindingen van Fryslân foar de Wyn over. Met het besluit kan worden voldaan aan de opgave om 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren. De optelsom IJsselmeer 350 MegaWatt Kop afsluitdijk 36 Bestaande molens op land 160 Noordoostpolder 18 Sanering door Kop afsluitdijk -9 Sanering door IJsselmeer - 24,5 Totaal: 530,5 MegaWatt Tijdpad besluitvorming 17 en 18 november: hoorzittingen Provinciale Staten 3 december: behandeling in Statencommissie 17 december: definitieve besluit Provinciale Staten