Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

27-10-2014 -  Windenergie in het IJsselmeer: wordt een juridisch debacle
Stichting Het Blauwe Hart, het samenwerkingsverband van natuur en landschapsorganisaties waarvan ook de IJsselmeervereniging deel uit maakt, waarschuwt de Friese windenergie plannenmakers voor een juridisch debacle. Windmolens in het IJsselmeer verdragen zich niet met de internationale afspraken voor natuurbehoud die in dit gebied gelden. Dergelijke plannen zullen dus stranden en kunnen dus beter niet gemaakt worden. Het is opmerkelijk dat een groot samenwerkingsverband met meer dan een miljoen achterbanleden deze waarschuwing laat horen, op het moment dat de provincie Friesland voor de keuze staat al dan niet mee te werken aan een windmolenpark in het IJsselmeer.
Persbericht 24-10-2014 Windturbines in het IJsselmeer zijn een juridisch gok In Fryslân speelt de discussie tussen windturbines op het vaste land van Fryslân of windturbines geheel of gedeeltelijk plaatsen in het IJsselmeer en/of langs de Afsluitdijk. Stichting Het Blauwe Hart waarschuwt dat het plannen van turbines in het IJsselmeer een grote juridische gok is. Dit nog los van de onwenselijkheid van windturbines in het IJsselmeer vanwege de landschappelijke gevolgen en daardoor negatieve effecten op de recreatie. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn namelijk door Nederland aangemeld als natuurgebieden van Europees belang, en onderdeel van het Natura2000 netwerk. De strenge bescherming die daarbij hoort is vertaald in de Nederlandse Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Windturbines laten draaien zonder enige schade voor vogels en andere beschermde dieren, zoals vleermuizen is onmogelijk, wat de exploitanten ook beweren. Daarom is het verplicht om te toetsen of het windpark mogelijk “significant negatieve effecten” heeft. Als een grootschalige ontwikkeling ervoor zorgt dat de natuur in gevaar komt (in een speciaal aangewezen Natura2000gebied) dan spreken we van die significante effecten. Daar wordt extra streng naar gekeken als de natuur er al slecht voor staat, en niet nog verder achteruit mag gaan. Dit is ook het geval in het IJsselmeergebied. In juridische termen: de instandhoudingsdoelstellingen (dus de natuurwaarden die we willen hebben in het gebied)  worden niet gehaald.. Het gaat bij het beoordelen van effecten van windturbines in het IJsselmeer of op de Afsluitdijk niet alleen om de effecten van een windpark zelf, maar ook om de combinatie met andere initiatieven. Voor een vogel maakt het immers niet uit door welke windturbine hij geraakt wordt. En hoe meer er staan, hoe groter de kans is dat hij geraakt wordt. Dit noemen we de cumulatie. In het IJsselmeer speelt dat zeker, omdat de rechter eerder al heeft geoordeeld dat het windpark bij Urk de ruimte voor windturbines in het gebied eigenlijk volledig heeft ingenomen. Omdat Natura2000 gebieden in principe niet aangetast mogen worden, moet bij een project als dit eerst gekeken worden  naar de mogelijke alternatieven. Als die er zijn, gaat het project niet door. En daar gaat het mis. Alternatieven zijn er volop, zoals windturbines op het vaste land of meer windturbines ver weg op zee, of minder windturbines. Een ander aspect van de toetsing is of het windproject een dwingende reden van openbaar belang dient. Ook dit is zeer twijfelachtig in het geval van windmolens. Het is dus de vraag of een windpark in het IJsselmeer door deze toetsing komt. Zo niet, dan kan en mag het windpark niet doorgaan. Het samenwerkingsverband (*) het Blauwe Hart roept provincie Fryslân en het Rijk op de eigen doelstellingen voor bescherming van het IJsselmeer serieus te nemen. In de discussie over plaatsing van windparken is de juridische haalbaarheid tot nu toe een onderbelicht onderwerp. Van de overheid mag echter verwacht worden dat zij zich aan de eigen doelstellingen en regelgeving op het gebied van natuurbescherming houdt. Alleen al om die reden is het beter om alternatieven te zoeken voor windturbines in en om het IJsselmeer. Daarmee is ook de openheid van het grootste laaglandmeer van Noordwest Europa gediend!
Stille dag langs de Afsluitdijk (*) Het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart bestaat uit de volgende partijen: Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de IJsselmeervereniging.