Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-08-2014 - Houtribdijk blijft potdicht
In de plannen van Rijkswaterstaat voor de renovatie van de Houtribdijk is geen plaats voor openingen voor de natuur. De dijk wordt gekwalificeerd als een “primaire waterkering” die het IJsselmeer –“afgesloten zeearm”- scheidt van het Markermeer dat als een “zoete plas” wordt betiteld. Een sterke dichte Houtribdijk is volgens Rijkswaterstaat nodig voor de veiligheid van het achterland. Bij de aanpak van de renovatie wordt wel aandacht besteed aan de natuur langs de dijk, om zodoende “juridisch de ruimte te creëren om de gewenste ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingn (-in het Markermeer-) mogelijk te maken.” Rijkswaterstaat erkent overigens onverbloemd dat de Houtribdijk de veroorzaker is van de slibproblematiek in het Markermeer. Dat is een van de redenen dat de IJsselmeervereniging pleit voor een doorlaatbare Houtribdijk om op die manier veel van de ecologische problemen in het IJsselmeergebied op te lossen. Dat kan natuurlijk ook op een veilige manier. Het waterstaatkundig volledig gescheiden houden van het Markermeer van het IJsselmeer zou kunnen worden gezien als voorwaarde voor stadsuitbreidingen en wegen door het Markermeer (“gewenste ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen”) in de toekomst. In IJsselmeerberichten van dit najaar komt dit thema uitgebreid aan de orde.
Bericht Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomsten versterking Houtribdijk Tot en met 18 september ligt de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding’ ter inzage. De NRD beschrijft wat de versterking van de Houtribdijk inhoudt en wat de randvoorwaarden zijn voor het milieueffectrapport (MER) dat moet worden opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de start van de MER-procedure voor de versterking van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Versterking is over een lengte van ca 25 km nodig omdat de Houtribdijk niet meer voldoet aan de huidige wettelijke veiligheidsnormen volgens de Waterwet. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is digitaal te raadplegen op de internetsite van de provincie Flevoland: http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien en van Rijkswaterstaat: http://www.rws.nl/versterkinghoutribdijk. Tevens kan de notitie worden ingezien op één van de volgende locaties: Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad Provinciehuis van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem Gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad Gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk Stadskantoor van de gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11 te Enkhuizen Kantoor Smedinghuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad Kantoor Westraven van Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 te Utrecht Op 1 en 2 september houdt Rijkswaterstaat twee informatiemarkten over de Versterking Houtribdijk. U bent van harte welkom op een van de volgende locaties: Maandag 1 september van 18:30 tot 20:30 in het Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12-22 Enkhuizen (Parkeren bij de Compagnieshaven) Dinsdag 2 september van 17:00 tot 19:00 in het Nieuw Land Erfgoedmuseum,  Oostvaardersdijk 113, Lelystad Tijdens deze informatiemarkten kunt u de NRD ook inzien en zijn leden van het projectteam aanwezig om vragen te beantwoorden. Bijlage: Flyer (938kb, pdf)