Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

23-06-2014 - Natuur buiten Natura 2000-gebieden in Natuurwet niet beschermd
De Vogelbescherming vindt het aangepaste voorstel voor de nieuwe Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een stap in de goede richting, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Minpunt in het voorstel is onder meer dat er geen wettelijke eisen komen voor de bescherming en het beheer van andere natuurgebieden dan Natura 2000-gebieden.
In het aangepaste wetsvoorstel Natuurbescherming dat Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd zijn wijzigingen opgenomen die voor een deel overeenkomen met de visie die 50 groene organisaties in januari 2014 presenteerden. Daarbij gaat het om het beschermen en ontwikkelen van de natuur als actieve doelstelling, mede vanwege de waarde die natuur van zichzelf heeft. De erkenning van deze intrinsieke waarde zorgt ervoor dat met die natuur rekening wordt gehouden bij het vormen van beleid en de uitvoering van de wet. Dat is winst, vindt Vogelbescherming. Daarnaast is het behouden en herstellen van de biologische diversiteit als doelstelling in de wet opgenomen. Niet alle Nederlandse natuurgebieden en natuurwaarden beschermd Minpunt is dat in de beoogde nieuwe wet geen eisen komen voor de bescherming en het beheer van andere natuurgebieden dan Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebieden genieten strikte bescherming in het wetsvoorstel. Andere gebieden die vallen binnen het Nederlandse natuurnetwerk en landschappen genieten geen bescherming op grond van het wetsvoorstel. Ook komt er geen bescherming voor bredere landschapsdoelen zoals weidsheid, stilte en duisternis. Het wetsvoorstel volstaat met een vrijblijvende bevoegdheid voor provincies om gebieden aan te wijzen die zij belangrijk achten voor de natuur in die provincie. Soorten actief beschermd in nieuwe wet Vogelbescherming heeft zich vooral sterk gemaakt voor actieve bescherming van soorten. Voor vogels is het van belang dat ze niet alleen passief worden beschermd, maar juist ook actief. Bijvoorbeeld door het in stand houden en herstellen van leefgebieden. Het wetsvoorstel is op dit punt aangescherpt. Het verplicht provincies om actieve beschermingsmaatregelen te treffen voor soorten die dat nodig hebben. Wel is er zorg over het vrijblijvende karakter van de wet op dit onderdeel. Er zouden specifiekere eisen moeten worden gesteld aan wat provincies moeten doen ten aanzien van actieve soortenbescherming. bron: Vogelbescherming, 18/06/14 Copyright ©2014 AgriHolland B.V.