Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

31-03-2014 - Veel zienswijzen ingediend bij de provincie over het project Flevokust
Op 14 februari 2014 publiceerde provincie Flevoland een Kennisgeving van de voorbereiding van een planologisch-juridisch kader voor de realisatie van Flevokust, een overslaghaven met container-terminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad. De terinzagelegging van de bijbehorende stukken liep tot en met 13 maart 2014. Sinds begin 2014 werkt de provincie Flevoland, samen met de gemeente Lelystad, het waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat aan de optimalisatie van de plannen voor Flevokust. In de optimalisatie wordt onderzocht of een financieel haalbaar ontwerp mogelijk is dat tegemoet komt aan de belangrijkste bezwaren uit de omgeving.   Inhoud zienswijzen op hoofdlijnen Uit de zienswijzen blijkt dat er veel vragen bestaan over Flevokust. Daarbij gaat het vooral om nut en noodzaak van deze ontwikkeling en om de manier waarop de overslaghaven met containerterminal en/of het industrieterrein worden ingericht. Daarnaast zijn er vragen over de gevolgen voor onder meer milieu, landschap en de biologische landbouw in de buurt van Flevokust. Ook bij de financiële haalbaarheid zetten sommige indieners vraagtekens. Verder zijn er mensen die een alternatief plan hebben ingediend of die voorstellen te kiezen voor een heel andere invulling van het gebied.       Vervolgprocedure Alle indieners krijgen op korte termijn een schriftelijke ontvangstbevestiging. De komende periode werkt de provincie aan de reactie op de zienswijzen. De reacties worden gebundeld in een zogenoemde Antwoordnota, die ook op de website van de provincie zal worden gepubliceerd. Gezien het aantal zienswijzen en de vaak complexe inhoud daarvan, zal de reactie van de provincie enige tijd vergen. De Antwoordnota wordt gelijktijdig met de ontwerpplannen gepresenteerd. Dat is naar verwachting nog voor de zomer van 2014.
Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland kunnen de overslagterminal van Flevokust voor eigen rekening en risico aanleggen. Dat bieden zij de nieuwe raad van Lelystad aan. Het gaat om een buitendijkse overslagterminal en een binnendijks ‘nat’ industrieterrein.
Provincie Flevoland