Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-03-2014 - Provincie biedt Lelystad Flevokust aan
Het aanbod aan Lelystad is gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten (PS). Gelet op het grote regionale belang van de overslagterminal is het college van GS bereid aan PS voor te stellen om de buitendijkse haven met overslagterminal aan te leggen met gebruik van de toegezegde subsidies (Beter Benutten en EFRO). De provincie vraagt de gemeente daarbij om de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein van de voorkeursvariant op zich te nemen. Per brief hebben GS de gemeenteraad woensdag laten weten uit te gaan van de basis van ‘variant 4’. Variantenkeuze Variant 4 is een van de ontwikkelvarianten voor Flevokust waarnaar de provincie Flevoland vanaf begin 2014 onderzoek heeft gedaan. Dat gebeurde samen met Lelystad, Rijkswaterstaat en waterschap Zuiderzeeland. En uit deze studie blijkt dat variant 4 zowel technisch, financieel als qua bouwtijd een haalbaar alternatief is voor het in december 2013 afgewezen plan. Daarmee is het de voorkeursvariant van GS. Variant 4 wordt nu nader onderzocht en uitgewerkt in een inpassingsplan/bestemmingsplan en een milieueffectrapportage. Geen secundaire bouwstoffen In variant 4, met een buitendijkse haven met overslagterminal en een (kleiner) binnendijks industrieterrein, is geen sprake meer van ophoging van het industrieterrein, afgezien van het bouwrijp maken. Ook worden geen secundaire bouwstoffen gebruikt, alleen primair, schoon materiaal. Daarmee komen GS tegemoet aan belangrijke zorgen en aandachtspunten uit de omgeving. De gemeente wordt in dit voorstel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein, inclusief de wegaansluiting tussen de haven en het industrieterrein. Voorbehoud Het aanbod van GS aan de gemeenteraad is onder het voorbehoud: dat in de technische uitwerking van variant 4 de aanlegkosten niet substantieel hoger uitvallen dan op basis van de huidige inzichten wordt voorzien;   dat de toegezegde subsidies (EFRO en Beter Benutten) volledig beschikbaar zijn en   dat er met een marktpartij overeenstemming is over de exploitatie van de overslagterminal  Samenwerken Als de gemeenteraad instemt met het aanbod, wil de provincie nauw samenwerken bij de aanleg van beide deelprojecten. Zo kan een kansrijke samenhangende ’natte’ gebiedsontwikkeling ontstaan. Daarbij vindt de provincie het belangrijk om snel aan de slag te gaan vanwege de behoeften van het regionale bedrijfsleven en andere marktpartijen. Gefaseerde ontwikkeling In variant 4 wordt een veel kleiner industrieterrein bouwrijp gemaakt en vervolgens geleidelijk verkocht aan de bedrijven die zich op Flevokust vestigen. Hoe snel dit gaat, is afhankelijk van de vraag vanuit de markt.
Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland kunnen de overslagterminal van Flevokust voor eigen rekening en risico aanleggen. Dat bieden zij de nieuwe raad van Lelystad aan. Het gaat om een buitendijkse overslagterminal en een binnendijks ‘nat’ industrieterrein.
Flevokust variant 4