Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-02-2014 - Provincie Flevoland weet van geen ophouden
Project Flevokust bij Lelystad opnieuw opgestart De provincie Flevoland werkt in nauw overleg met het college van B en W van gemeente Lelystad verder aan de realisatie van Flevokust, de overslaghaven met containerterminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad. Het project werd onlangs door de gemeenteraad van Lelystad verworpen, met name in verband met de zeer negatieve milieuaspecten van het plan. In een bloedstollende raadsvergadering waarin de gemoederen hoog opliepen, werd met een stem verschil de steun aan het plan onthouden.
Flevokust
De betrokkenheid van vuile grondverwerkingsbedrijf van Bentum had het plan in discredit gebracht en vlak voor de raadsvergadering had ook het Amsterdamse Havenbedrijf haar steun als toekomstig exploitant voor het plan ingetrokken. De provincie wil zo spoedig mogelijk stappen zetten in de ontwikkeling van de haven om de beschikbare subsidies niet te verspelen. De eerste stap die nu wordt gezet, is de publicatie van een ‘kennisgeving’ in het kader van de wet ruimtelijke ordening. Gemeenteraadsverkiezingen Een kennisgeving is een instrument in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarmee de provincie een vooraankondiging doet dat zij van plan is het geldende bestemmingsplan Flevokust aan te passen door het opstellen van een nieuw planologisch- juridische kader. Daarbij is nog niet aan de orde welke partij (provincie of gemeente) de procedure uiteindelijk gaat trekken (inpassingsplan of bestemmingsplan). Dit zal de komende periode, in gezamenlijk overleg tussen provincie en gemeente worden besloten, mede in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is dus in hoeverre de nieuwe Lelystads gemeenteraad deze ontwikkeling zal steunen. Bezwaren De kennisgeving geeft aan hoe de planologisch-juridische procedure in elkaar zit en hoe en wanneer belangstellenden daarop kunnen reageren. De kennisgeving wordt in de week van 10 tot 14 februari gepubliceerd in de Flevolandse huis-aan- huis bladen en de Staatscourant. De kennisgeving en alle bijbehorende stukken zullen officieel vanaf 13 februari ter inzage liggen in het provinciehuis, het stadhuis van Lelystad, het Waterschapshuis en het Smedinghuis van Rijkswaterstaat. Zie voor meer informatie de site van de Provincie Flevoland.   Bron: Provincie Flevoland - 6 februari 2014