Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-05-2013 - IJsselmeertop Deltaprogramma
IJsselmeertop Deltaprogramma: Bestuurders zijn het eens over de hoofdlijnen van de strategie, waarmee het IJsselmeergebied de opgaven van klimaatverandering en zeespiegelstijging aanpakt. Op 27 maart j.l. vond op voormalig Zuiderzee eiland Urk de “IJsselmeertop” plaats. Op deze bijeenkomst van wel 130 bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven werden - op uitnodiging van het Deltaprogramma IJsselmeergebied - de hoofdlijnen uitgezet van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening van het IJsselmeergebied.
Ook vanuit de IJsselmeervereniging werd deelgenomen aan deze bijeenkomst. Voorzitter Jos Teeuwisse was een van de mensen die een kritische noot kraakte over het ontbreken van een bredere (“integrale”) visie op het gebied dan alleen gericht op zoetwatervoorziening en waterveiligheid. Ook de natuur en de cultuurhistorie van het IJsselmeergebied vragen om aandacht en dat kan juist in samenhang met het Deltaprogramma goed worden geregeld. Toch is het grote draagvlak voor de vastgelegde hoofdlijnen iets bijzonders. Met name de eensluidende visie op waterafvoer en peilbeheer van het IJsselmeer en Markermeer, zijn een doorbraak. Kort samengevat bevat de strategie vijf hoofdlijnen: 1. “Pompen als het kan, spuien als het moet". Deze strategie voor water afvoeren bij de Afsluitdijk voorkomt grote peilstijgingen in het IJsselmeer. 2. Flexibel peilbeheer en inrichting van het IJsselmeer, Markermeer en alle randmeren. Het peil wordt door het jaar heen flexibeler dan nu het geval is. Daarnaast kunnen we meebewegen met de actuele ontwikkelingen. Het peil is daardoor niet ieder jaar hetzelfde. Het is belangrijk buitendijkse gebieden zo in te richten dat deze om kunnen gaan met een flexibel peil. 3. Het IJsselmeer kan veel zoet water leveren. Toch is het goed om te kijken hoe we in de omliggende watersystemen efficiënter met het beschikbare zoetwater om kunnen gaan. 4. Welke mogelijkheden zien afnemers van zoet water om het verbruik te verminderen? Hoe kunnen we stimuleren dat het verbruik wordt verminderd. 5. Tot slot moeten we investeren in waterveiligheid door dijken te onderhouden en te versterken. Op enkele plekken lijkt het verstandig om extra te investeren in de veiligheid. We kijken wat de optimale mix is tussen preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding.
Aanvullend daarop moet de economische betekenis van het gebied een duidelijke plaats krijgen binnen de strategie. Voor de uitwerking en uitvoering van de strategie is duidelijk dat de communicatie over de risicobenadering zorgvuldig moet gebeuren en dat de afstemming met de andere deelprogramma’s goed moet zijn om tot een voorkeursstrategie te kunnen komen. Lees verder:  Verslag IJsselMeertop 27 maart 2013 (1.794 kb, pdf)