Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

03-04-2013 -
De afgelopen anderhalf jaar hebben de 2e kamerfracties van Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks aan de nota "Mooi Nederland" gewerkt. In dit plan bepleiten de partijen krachtig de bescherming en verbetering van natuur en landschappen in Nederland. Daarbij wordt het beschermingsniveau verdeeld in “Topnatuurgebieden”en “Mooi Nederland”. Bestuurlijk worden de provincies verantwoordelijk onder toezicht en coördinatie van het Rijk.  Het mooie van dit plan is dat Markermeer en IJsselmeer tot de “Topnatuur” gaan behoren en dat ook de bescherming, verbetering en beheer van de landschappelijke waarden goed in beeld zijn.
Op onze vraag vernamen we van de initiatief nemende partijen – dat in hun visie- voor het IJsselmeergebied de omliggende provincies gezamenlijk plannen moeten maken voor de bescherming van zowel natuur als landschap die dan vervolgens door het rijk moeten worden vastgesteld. Terugkeer naar de Nationale Landschappen is geen optie in dit plan. Dit plan was oorspronkelijk het “antwoord” op de koers die werd ingezet met het vorige kabinet, zoals later verwoord in het wetsvoorstel Natuurbescherming van voormalig staatssecretaris Bleker. Vanuit die positie zijn de voorstellen in eerste instantie uitgewerkt als initiatiefwetsvoorstel. Met de totstandkoming van het nieuwe regeerakkoord is door het kabinet Rutte II een koerswijziging aangekondigd. De nieuwe regering heeft aangekondigd het eerdere voorstel van Bleker te gaan wijzigen. In het regeerakkoord staat dat de gehele Ecologische Hoofdstructuur zal worden gerealiseerd. Dit biedt nieuw perspectief voor een goed stelsel van natuurbescherming in Nederland. Op basis van dit nieuwe perspectief hebben de initiatiefnemers besloten de voorstellen niet als initiatiefwet, maar als initiatiefnota in te dienen. Op deze wijze menen de initiatiefnemers zo goed mogelijk bij te dragen aan het in de komende maanden te voeren maatschappelijk en politiek debat, dat uiteindelijk moet leiden tot een voldoende breed gedragen natuurwet. Indieners zetten met deze nota in op een open en inhoudelijke discussie met de andere fracties in de Tweede Kamer, en hopen daarbij een zo breed mogelijk draagvlak voor deze voorstellen te verkrijgen. Bijlagen:  →    Samenvatting Initiatiefnota (170 kb, pdf) →    Initiatiefnota Mooi Nederland (501 kb, pdf)
"Mooi Nederland" initiatiefplan PvdA, D66 en GroenLinks voor de bescherming van Natuur en Landschappen in Nederland.