Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-03-2013 -
Tijdens de goed bezochte Algemene ledenvergadering van 23 maart j.l. in Monnickendam ontstond mede naar aanleiding van een motie van Herman Verheij een pittige discussie over het plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten. Herman nam duidelijk afstand van het standpunt van het bestuur dat het plan van Natuurmonumenten steunt. Het Markerwaddenplan behelst de aanleg van een groep eilanden en lagunes ten zuiden langs de Houtribdijk (“de dijk Enkhuizen/Lelystad”). 
Daarbij wordt het overtollige slib uit het diepere gedeelte van het Markermeer middels een “moddermotor” in daarvoor aangelegde atollen gepompt: hierdoor wordt het slib opgeruimd en ontstaat een “vogelparadijs” van ongekende grootte. Herman Verheij stelt dat het plan indruist tegen alles waar de IJsselmeervereniging altijd heeft gestaan en nu nog staat, namelijk het versnipperen van de grote open ruimte van het IJsselmeergebied met eilandjes en dammen ; het aanleggen van natuur waar al natuur is, die met rust gelaten moet worden. Een deel van het dagelijks bestuur Naar aanleiding van de motie van Herman Verheij werd door de voorzitter voorgesteld een bindende ledenraadpleging te houden om zodoende meer leden de gelegenheid te bieden zich hierover uit te spreken. Dat zou ook de gelegenheid bieden om zowel het bestuurlijke standpunt en dat van de motie van Herman, zorgvuldig onderbouwd voor te leggen. Hiertoe werd met instemming van Herman Verheij en de overige aanwezige leden besloten. Enkele van de aanwezige leden Links - Tijdens de vergadering werd er afscheid van Lex van Rootselaar (achter de tafel) genomen als bestuurlid. Kees Schouten bedankte hem voor het vele werk welke hij heeft verzet. Rechts - Auke Wouda introduceert zich als kandidaat  bestuurslid en is daarna toegetreden als nieuw bestuurslid. Links - In de vergadering werd door Barbara van Beijma verslag gedaan van de ledenraadpleging over de beoogde samenwerking met stichting het Blauwe Hart. Het bestuur voelde zich uitdrukkelijk gesteund, ook door de flinke groep leden die de moeite nam om te reageren. Rechts - Frans de Nooij verschaft de nodige toelichting over diverse  lopende projectenen geeft daarbij aan hoewel werk er achter de schermen door de bestuursleden van de IJsselmeervereniging wordt gedaan. Ook Flos Fleischer directeur van stichting het Blauwe Hart hield een inleiding over de ambities van de nieuwe stichting. Daarnaast ging zij in op de in haar ogen noodzakelijke luwte maatregelen (dammen en vooroevers) in de Hoornse Hop (Markermeer bij Hoorn). Ook deze maatregelen zouden het slib in bedwang moeten gaan houden. Ook over deze plannen waren meerdere aanwezigen niet te spreken  en werden kritische vragen gesteld en melding gemaakt van grote water helderheid langs de westkust met een overdadige plantengroei en record hoeveelheden zoetwatermosselen. Flos Fleischer vertelt over Het Blauwe Hart Tijdens de ledenvergadering werd door Hesper Schutte van Natuurmonumenten een lezing gehouden over het plan Markerwadden waarin zij ook melding maakte van het herstel van helderheid en plantengroei in grote delen van (vooral het westelijk deel van) het Markermeer. Hesper Schutte namens Natuurmonumenten Tot slot hield Marten Bierman (oud voorzitter) een vurig pleidooi voor een het hebben van een vergaande lange termijn visie over het IJsselmeergebied: herstel het estuarium, maak de dijken doorlaatbaar, ga uit van een dunner bevolkt Nederland en houdt er rekening mee dat in in de ecologie termijnen van 50 jaar en langer gelden. Desgevraagd sprak hij ook zijn mening uit over het Markerwaddenplan en stelde dat er in het plan sprake is van volledig onbewezen techniek en dat het alternatief: een open Houtribdijk bewezen werkt en ongevaarlijk is, want dat heeft zo eeuwen bestaan. Ir. Marten Bierman  vertelt over  lange termijn visie In het mei nummer van IJsselmeerberichten zal bijzonder aandacht worden besteed aan het thema Natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied. Naast het plan Markerwadden zijn nog andere plannen van o.m. Rijkswaterstaat in voorbereiding. De discussie zoals hierboven aangegeven krijgt in dit nummer ook ruimschoots aandacht. Hierin past de ledenraadpleging uitstekend!
Pittige discussie over Marker Wadden tijdens Algemene Ledenvergadering Besluit: bindende Ledenraadpleging over standpunt IJsselmeervereniging