Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-10-2012 -
Met nogal wat afzeggingen van leden, viel de opkomst van de ledenvergadering van de IJsselmeervereniging, in het West-Fries Museum op zaterdag 3 november, toch nog mee. In het eerste “officiële” deel van de vergadering werd o.m. de sterk verbeterde financiële positie van de vereniging besproken en werd na een warm betoog van bestuurslid Jan Baron, Soemini Kasanmoentalib eveneens in het bestuur benoemd.
Interessante lezingen tijdens Algemene Ledenvergadering, schriftelijke ledenraadpleging over de samenwerking met Stichting het Blauwe Hart
Het Blauwe Hart: Ledenraadpleging   Het belangrijkste agendapunt voor deze vergadering betrof het door het bestuur voorgelegde besluit over de samenwerking met Stichting VBIJ. De nieuwe koers van VBIJ onder de nieuwe naam Stichting het Blauwe Hart speelde hierbij een belangrijke rol. Die nieuwe koers houdt o.m. in een bredere en veel intensievere samenwerking van alle 5 VBIJ partners. Ook de nieuwe rol van de IJsselmeervereniging in dit samenwerkingsverband komt hierbij aan de orde. In de visie van de IJsselmeervereniging blijft in deze samenwerking onze vereniging als zelfstandige organisatie formeel in stand en voegen we aan onze naam “Vrienden van het Blauwe Hart” toe en maken we goede afspraken in een samenwerkingsovereenkomst. De rol van onze vereniging in de samenwerking zou vooral moeten bestaan uit het bundelen van de inbreng van vrijwilligers, het werken aan maatschappelijk draagvlak en het werven van inkomsten t.b.v. de gezamenlijke doelstelling van IJsselmeervereniging en Stichting het Blauwe Hart.
Nieuws   Kort voor de ledenvergadering bleek dat dit voor de overige partners van stichting VBIJ, “ondanks de goede bedoelingen” allemaal niet overtuigend genoeg is en dat van de IJsselmeervereniging wordt verwacht dat zij zich nog nadrukkelijker in de werkorganisatie van Stichting Het Blauwe Hart voegt. Als de vereniging hiertoe niet bereid zou zijn, dan zou ze zich los moeten maken van het samenwerkingsverband VBIJ/Blauwe Hart. Voorzitter Jos Teeuwisse deed uitvoerig verslag van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Hij zag echter dat een uiteindelijk besluit over deze kwestie niet in de Algemene Ledenvergadering genomen kon worden omdat het laatste nieuws van de VBIJ partners nog onvoldoende bekend en te overzien was en ook nog niet in een bestuursvergadering van de IJsselmeervereniging besproken was. Schriftelijke ledenraadpleging   Om een zo groot mogelijk aantal leden bij onze beslissing te betrekken en voor een ieder de gelegenheid te bieden zorgvuldig kennis te nemen van wat nu precies het keuzevraagstuk voor onze vereniging is, stelde voorzitter Jos Teeuwisse voor een schriftelijke ledenraadpleging te houden. Daarbij zou middels een stemformulier en ook via de website gereageerd kunnen worden op de te maken keuze. Daar werd door de vergadering mee ingestemd en binnenkort kunnen de leden hierover post verwachten!
Henri Havard en la Hollande pittoresque in de pauze   Tijdens de pauze werden de leden in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling hierover in het West-Fries Museum te bezoeken. Om daarna de vergadering weer voort te zetten in de prachtige vergaderzaal met vele 17e en 18e eeuwse bobo’s op de schilderijen om ons heen. Frans de Nooy bestuurslid van onze vereniging hield een interessant update-verhaal over de ontwikkelingen rond het verbouwen van de Afsluitdijk en nadien over de plannen voor Noord-Hollandse zeedijk. In de zaal waren meerdere betrokken leden aanwezig die hun zorg uitspraken en steun vroegen bij de IJsselmeervereniging in hun acties voor een cultuur-historisch juiste aanpak voor de verschillende dijkvakken.    Ook de verhalen van Adriaan van Doorn en IJsbrand Zwart over het slotrapport van de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) maakten veel reacties los. Vooral Flevoland ecoloog IJsbrand Zwart kreeg de nodige vragen te beantwoorden, wat hij overigens met veel enthousiasme deed. We gaan met hem nog eens doorpraten en hierover in IJsselmeerberichten publiceren. Al met al een zeer nuttige en (door het museum) zeer sfeervolle ledenvergadering.
Even informeel bijpraten..