Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-10-2012 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3 november 2012
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering van zaterdag 3 november 2012. Deze vergadering zal worden gehouden in het Westfries Museum in Hoorn, waar momenteel een tentoonstelling loopt met de titel “La Hollande Pittoresque”, gebaseerd op ons jubileumboek van Henri Havard.
Aan de leden van de IJsselmeervereniging Datum: 21 oktober 2012 Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering 3 november 2012 Geachte medeleden van de IJsselmeervereniging, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering van zaterdag 3 november 2012. Deze vergadering zal worden gehouden in het Westfries Museum in Hoorn, waar momenteel een tentoonstelling loopt met de titel “La Hollande Pittoresque”, gebaseerd op ons jubileumboek van Henri Havard. Bij deze gelegenheid kunt u ook de tentoonstelling bezoeken. U vindt het museum in het centrum van Hoorn, aan de Roode Steen 1, op ongeveer 1000 meter lopen van het NS-station Hoorn. De stukken voor deze Algemene ledenvergadering kunt u vanaf ongeveer twee weken voor de vergadering vinden op onze website: www.ijsselmeervereniging.nl  Het bestuur stelt u de volgende agenda voor: 1. 13.15 u. - Opening door de voorzitter 2. Vaststelling van de agenda (als u agendapunten wilt toevoegen, dan vragen we u dat vooraf bekend te maken) 3. Mededelingen 4, Vaststelling van het verslag van de Algemene ledenvergadering van 7 april in Enkhuizen 5. Financiële prognose voor 2012 en begroting 2013 (op onze website vindt u een eerste halfjaar verslag dat ter vergadering zal worden aangevuld met een prognose voor het gehele jaar; verder zal ter vergadering een begroting 2013 worden gepresenteerd) 6. Bestuursverkiezing; het bestuur stelt voor Mevrouw Soemini Kasanmoentalib tot bestuurslid te benoemen. (op de website vindt u een korte presentatie van haar) 7. Activiteitenplan 2013: ter vergadering zal hierover een toelichting worden gegeven. Het ligt in de bedoeling om voortbouwend op het plan 2012 een actualisatie te maken. (plan 2012 vindt u op de website) 8, Deelname in de opvolger van de stichting VBIJ: Stichting Het Blauwe Hart: een notitie en een brief hierover vindt u op de website. Pauze: 14.45 u. - 15.15 u. 9. Presentaties over actuele onderwerpen rond het IJsselmeer:   ◦ Afsluitdijk: een update over de stand van zaken (Frans de Nooy) ◦ De Noord-Hollandse dijken : eveneens een update (Frans de Nooy) ◦ Presentatie slotrapport WMIJ over het Markermeer en IJmeer door Adriaan van Doorn  10. Besluit om al dan niet door te gaan met de IJsselmeervereniging 11. 16.30 u, - Rondvraag en sluiting   Aanvulling gegevens ledenvergadering van 3 november a.s.: U kunt vanaf 13.00 bij het Westfries Museum naar binnen. De vergadering zal om 13.15 uur beginnen. Tijdens de pauze en na afloop van de vergadering kunt u de tentoonstelling bezoeken. Namens het bestuur, Lex van Rootselaar, sekretaris a.1.