Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-10-2012 - PvdA over windenergie
We moeten concluderen dat we het van de PvdA niet moeten hebben als het gaat om de bescherming van het unieke landschap van het IJsselmeer gebied. De PvdA steunt de komst van het windturbinepark bij Urk en pleit zelfs voor meer van dit soort industriële turbineparken in en rond het IJsselmeer en Markermeer.
“6000 MegaWatt op land in 2020” is het doel dat telt en daarvoor biedt het IJsselmeergebied de ruimte en er is ook nog wind. Bij de PvdA is er geen spoor van twijfel over de vragen rond het rendement en de inpassing in het elektriciteitsnet van windenergie. Ook ligt men niet wakker van de onherstelbare schade aan de landschappelijke wijdsheid van het IJsselmeergebied door de geplande megaturbines. Ook al zegt de PvdA ook “….de unieke natuur- en recreatiewaarde van het IJsselmeer …. “ te zien. De oplossing wordt gezocht in het maken van goede inpassingsafspraken met de provincies. Dat alle landschapsdeskundigen van mening zijn- dat de geplande offshore turbines van 200 meter hoog, gewoonweg niet inpasbaar zijn in het IJsselmeerlandschap- is hiervoor kennelijk geen beletsel. Voor de PvdA staan kennelijk de “verbruiksmogelijkheden” van het IJsselmeergebied voorop. Het opkomen voor de esthetische waarden van het eeuwenoude en traditierijke landschap is voor de tweede Kamerfractie van de PvdA geen issue van betekenis. Naar aanleiding van het windsymposium dat Stichting VBIJ samen met HISWA en ANWB afgelopen 5 juli organiseerde, is aan alle politieke partijen hun standpunt over windenergie gevraagd. PvdA reageerde met onderstaande brief.  
"Geachte heer / mevrouw, Dank voor uw mail. Graag lichten wij toe hoe we tegenover windenergie staan en tegenover de plannen in het IJsselmeergebied. De PvdA is voorstander van windenergie omdat wij zo snel mogelijk een duurzame energievoorziening willen realiseren. Dat betekent concreet dat we nog een forse uitbreiding willen van het aantal windmolens op land, hetzij via meer windmolens, hetzij met grotere windmolens. Daarnaast willen we ook dat er meer windmolenparken op zee worden gebouwd. Ter verduidelijking, windmolens in of aan de rand van het IJsselmeer vallen onder de definitie ‘wind op land’. Dat we meer windmolens op land willen, betekent niet dat iedereen zomaar overal een molen mag neerzetten. Molens moeten goed worden ingepast en omwonenden en natuur moet worden beschermd. Zoals u wellicht weet hebben gemeenten de bevoegdheid over windmolenparken tot 10 MegaWatt (MW). Provincies over parken tussen de 10 en 100 MW en daarboven bepaalt het Rijk via de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Alleen juist daar ging e.e.a. mis de afgelopen jaren. Initiatiefnemers maakten hun aanvragen steeds groter en daardoor werden plannen doorgedrukt door de rijksoverheid en hadden provincies geen mogelijkheid meer om parken goed in te passen. Anderzijds waren er ook provincies die geen keuzes wilden maken en probeerden plannen tegen te houden. Gevolg was dat initiatiefnemers, omwonenden en andere belanghebbenden geen duidelijkheid kregen zoals u ook al aangeeft. De PvdA heeft vervolgens in de Tweede Kamer de minister via de bijgevoegde motie opgeroepen om de provincies enerzijds ruimte te geven om met goede plannen te komen en anderzijds haast te maken om het aantal windmolens fors te verhogen. Dan wat betreft het IJsselmeer. Wij weten dat er verschillende plannen zijn om in of rond het IJsselmeer windmolens te plaatsen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de windrijke omgeving en de ruimte die er in potentie is. Wij hebben ingestemd met het windpark bij de Noordoostpolder en zijn in principe ook geen tegenstander van meer windparken in dit gebied. Met alleen windparken bij havens en op industrielocaties zoals u aangeeft, gaan we de doelstelling van 6000 MW op land in 2020 helaas niet halen. Maar u heeft gelijk als u stelt dat het nu onduidelijk is welke plannen er door welke provincie (of gemeente) worden goedgekeurd. Afstemming is van belang want ook wij zien de unieke natuur- en recreatiewaarde van het IJsselmeer en zijn tegenstander van een lappendeken aan initiatieven. Wij gaan er vanuit dat de minister samen met de provincies tot afspraken komt, zoals wij ook in onze motie hebben gevraagd. Als blijkt dat ze dat niet of niet voldoende doen dan zullen wij actie ondernemen en de minister onder druk zetten zodat zij (en haar opvolger) wel zorgen voor een goede afstemming. Kortom, wij zijn wel voorstander van windenergie in het IJsselmeergebied maar willen wel dat er goed wordt gekeken waar die molens het beste wel en vooral niet moeten komen. Ik hoop u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, mailt u dan gerust. Met vriendelijke groet, Rik Harmsen Beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid"