Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

23-07-2012 - Markermeer in eerste instantie een waterbergingsproject
In september 2008 bracht de ( tweede) Deltacommissie, ingesteld om de gevolgen van klimaatverandering voor ons land in kaart te brengen, haar advies uit. De voorzitter, oud- landbouwminister prof. dr. Cees Veerman, was duidelijk in zijn voorwoord: “De dreiging is niet acuut, maar de opgave wel urgent. De klimaatverandering dringt zich op als een niet te negeren realiteit”.
Aanbeveling nr. 11 in genoemd advies heeft betrekking op het IJsselmeergebied. “Het peil van het IJsselmeer wordt met maximaal 1,5 meter verhoogd. Daarmee kan tot na 2100 onder vrij verval worden gespuid op de Waddenzee. Het peil van het Markermeer, ca. 700 vierkante kilometer, wordt niet verhoogd”. Die peilverhoging van 1,5 meter zou noodzakelijk zijn om een door regenval boven het stroomgebied van de Rijn veroorzaakte vloedgolf, die bij Lobith ons land in de rug zou kunnen overvallen, te temmen zonder al te veel schade te veroorzaken. Alle jachthavens en dijken rond het IJsselmeergebied zouden aan dat nieuw beoogde waterpeil moeten worden aangepast! In een onlangs in het gemeentehuis van Medemblik gehouden bijeenkomst gaf Deltacommissaris Wim Kuijken, aangesteld om de financiële kant van al die door computers geproduceerde rekenmodellen kritisch tegen het licht te houden, een kijkje in de stand van zaken op dit moment. “De aanpak van de voorgestelde peilverhoging wordt veel te kostbaar. Het is veel goedkoper om te investeren in de bouw van enkele forse gemalen in de Afsluitdijk, waarmee een dreigende wateroverlast snel en efficiënt kan worden bestreden”. Kuijken zei in dat verband ook een meer flexibel beheer van het waterpeil van het IJsselmeer èn van het Markermeer niet uit te sluiten. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2007 alvast begonnen aan het op sterkte maken van het dijkvak Broekerhaven – Hoorn van de Omringdijk (provinciaal monument) voor een tsunami in het Markermeer, heeft het advies van de commissie Veerman – geen peilverhoging van het Markermeer – in een la gelegd. Bovenop een in 2001 door de Dienst Weg en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat uitgebracht rapport “Oude Zuiderzeedijken hebben goede staat van dienst”.Het ten zuiden van Scharwoude in 1975 op de Omringdijk geplaatste monument “West-Friesland drie eeuwen droog”staat daar per slot van rekening niet voor niets! Het Markermeer: in eerste instantie een gebied om – tijdelijk – overtollig water in op te bergen. Binnendijks worden miljoenen geïnvesteerd om waterbergingsprojecten te creëren, buitendijks proberen Amsterdam en Almere steeds meer water in het IJmeer te promoveren tot Vinexwijken.  Op 2 november 1990 heeft het kabinet Lubbers 3 beslist dat het sluitstuk van de Wet Lely – de aanleg van de Markerwaard – niet zal worden gerealiseerd. Bij de Vereniging Behoud IJsselmeer ging de vlag in top. Het Markermeer was veilig gesteld! Maar ondertussen wordt er aan vele kanten aan deze waterberging geknabbeld. Niet alleen door rupsje-nooit-genoeg bestuurders uit Almere en Amsterdam, maar ook door de bagger-maffia, die overal in het Markermeer eilanden wil opspuiten , zogenaamd ten behoeve van het verbeteren van de waterkwaliteit. “Het peil van het Markermeer wordt niet verhoogd”. Het hoogheemraadschap heeft zijn lusten vijf jaar kunnen botvieren op het dijkvak Broekerhaven – Hoorn. Met als resultaat een zwaar mishandeld provinciaal monument, twee historische onderdelen van de Omringdijk vernietigd ( de uit 1596 daterende spuisluis bij de Grote Molen te Schellinkhout en de uit 1660 daterende inlaat de Spuiter bij Venhuizen). Voor de ingelanden moet de grote afrekening nog komen. In het talud van de Omringdijk bij Oosterleek zijn onlangs enige geraamten gevonden. Een niet geruststellend voorteken! Volkert J. Nobel Hoorn