Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-07-2012 - Geachte redactie
"In uw mooie magazine bij het boek van Henry Harvard heb ik een uitleg kunnen geven waarom Nederland een nationaal Deltaprogramma kent. In hun begeleidende commentaar op het interview met mij noemen Jos Teeuwisse en Jan Baron een paar punten, waar ik graag op wil reageren." Mevr. Hetty Klavers, programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied, reageert hiermee op de bijlage bij ons jubileumboek “de IJsselmeer”, waarin onze bestuurders Jan Baron en Jos Teeuwisse de Deltaprogramma bekritiseren. Graag bieden we haar de gelegenheid verder hier op in te gaan middels haar “ingezonden brief”.
Ingezonden brief voor de IJsselmeervereniging (13 juli 2012) Geachte redactie, In uw mooie magazine bij het boek van Henry Harvard heb ik een uitleg kunnen geven waarom Nederland een nationaal Deltaprogramma kent. In hun begeleidende commentaar op het interview met mij noemen Jos Teeuwisse en Jan Baron een paar punten, waar ik graag op wil reageren. De zoetwatervoorziening van Nederland en onze veiligheid zijn momenteel niet in gedrang, maar klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen hier verandering in aanbrengen. Het Deltaprogramma wil dat voor zijn en reeds nu kijken wat we daarvoor kunnen doen. Het programma werkt binnen bestaande nationale kaders. Het bestaan van de Afsluitdijk en de ontwikkelingen eromheen zijn voor ons een feit. Het Deltaprogramma heeft daarmee zijn ogen meteen wijd open voor natuur en historie. In rijksbeleid ligt vast dat elke gemeente zes hectare buitendijkse ontwikkeling in de meren van het IJsselmeergebied mag toepassen, sommige gemeenten zelfs meer. In het kader van het Deltaprogramma is een handreiking ruimtelijke kwaliteit opgesteld, die provincies en gemeenten kunnen benutten. De handreiking bevat veel kennis over de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied die zij bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen goed kunnen gebruiken om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken! Natuur en historie zijn ook elementen die bestuurders kunnen meenemen in hun afweging voor een kansrijke toekomstige strategie voor het peilbeheer. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft een zogeheten peilthermometer ontwikkeld. Deze laat zien bij welke peilhoogten mogelijk problemen ontstaan voor diverse functies in het gebied. Natuur en historie zijn twee van de acht in beeld gebrachte functies uit de thermometer. Ondanks dat het nationale programma primair gaat over veiligheid en zoetwatervoorziening, ben ik van mening dat natuur en historie een prima plek innemen in ons programma. Ook de ontkoppeling van IJsselmeer en Markermeer is een gegeven waar het Deltaprogramma inderdaad niet aan tornt. De uitwerking zou echter wel eens veel minder dramatisch kunnen zijn dan het commentaar doet vermoeden. Bij een gematigde klimaatverandering kunnen we tot 2030 à 2050 toe met de huidige zoetwatervoorraad. Daarna is het met relatief beperkte middelen mogelijk de huidige zoetwaterbuffer in het IJsselmeer én het Markermeer te verdubbelen en zelfs te verviervoudigen. Hiervoor hoeft het peil in de beide meren in het voorjaar en de zomer slechts tien tot hooguit twintig centimeter hoger ingesteld te worden dan nu. Daarnaast is het belangrijk de ‘waterschijf’ die dan ontstaat, beter benutbaar te maken en de mogelijkheid om iets dieper uit te zakken goed te onderzoeken. Overigens kan dit alles zonder het peil in de winter te veranderen. Als de zeespiegel stijgt, moeten we een keuze maken over de afvoer van overtollig water. Blijven we spuien van het IJsselmeer naar de Waddenzee, zoals nu, of gaan we (ook) pompen inzetten. In het eerste geval zal het peil op het IJsselmeer mee moeten stijgen, in het tweede geval kunnen we het huidige peil min of meer handhaven en deren de noordwesterstormen ons minder. Of het Markermeer dan veel bergingsruimte moet blijven bieden, is nog maar zeer de vraag. Graag verwijs ik naar twee lezenswaardige documenten waarin het bovenstaande uitvoeriger is beschreven: Het Nieuwe Peil en de samenvatting van een kosteneffectiviteitanalyse die het Centraal Planbureau heeft uitgevoerd. Deze analyse gaat over de strategieën die het Deltaprogramma IJsselmeergebied de afgelopen tijd heeft opgesteld. Beide documenten kunt u opvragen via dpij@rws.nl Hetty Klavers Programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied