Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-06-2012 - Minisymposium: Kansen en bedreigingen windmolenparken in het IJsselmeergebied
De Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren, de ANWB en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer nodigen u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst over overheidsbeleid en initiatieven van de windsector omtrent de aanleg van windturbineparken in en rond IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en Randmeren.
Datum: Donderdag 5 juli 2012 Locatie: Agora theater te Lelystad   Agorabaan 12   8224 JS Lelystad   Tijd:  Tijd: 10.00 tot 13.00 uur (09.30 uur inloop) Medio 2013 komt het Rijk met een landelijk toetsingskader voor windturbineparken. Begin dit jaar is de bescherming van de kernwaarden van het IJsselmeergebied uit het rijksbeleid geschrapt. En er zijn inmiddels 7 windturbineparken in het gebied aangemeld voor een versnelde procedure (Crisis- en Herstelwet). Waar worden die plannen aan getoetst, hoe verhouden die zich tot andere ontwikkelingen in het gebied, zoals een verbinding Almere-IJburg, hoogspanningsmasten in de meren, natuurontwikkeling etc. en hoe worden de belangen van ondernemers en burgers meegenomen? We willen helder krijgen wat er op het IJsselmeergebied afkomt en wanneer en hoe burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten betrokken gaan worden. Wij bieden u een programma met uitleg van het rijksbeleid, het beleid van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Fryslan en van de impact van windturbines op de recreatieve, landschappelijke en natuurwaarden van het gebied. Er is uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan de inleiders en panelleden, bestaande uit deskundigen op het gebied van windenergie, landschap, natuur en (water)recreatie. Het symposium wordt voorgezeten door mevrouw Marianne van Kampen, oud-burgemeester van Wieringen. Heeft u belangrijke vragen? Meld die ons alvast bij uw aanmelding via  m.dijkstra@hiswa.nl Wij hopen u donderdag 5 juli a.s. te ontvangen in het Agoratheater! Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de werkmaatschappij Markermeer - IJmeer