Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-12-2011 - Bleker moet vogels IJsselmeer beter beschermen
De Raad van State is het eens met Vogelbescherming Nederland dat de bescherming van het IJsselmeer veel beter moet. Het beroep van Vogelbescherming tegen een te slappe bescherming in dit voor veel watervogels essentiële natuurgebied is gegrond verklaard. De Raad van State heeft staatssecretaris Bleker gelast hierover een nieuw besluit te nemen en de lat veel hoger te leggen. 
Al jaren staat de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied onder druk. De vogelstand zakt in, en veel van het IJsselmeer afhankelijk vogelsoorten zoals nonnetje, grote zaagbek en zwarte stern doen het niet zo goed. Dus moet de natuurkwaliteit van het gebied gegarandeerd worden en op orde worden gebracht. Dat signaal geeft de Raad van State vandaag ook aan het kabinet. De natuurdoelen in het Natura 2000- aanwijzingsbesluit zijn volgens de Raad van State volstrekt onvoldoende en de lat moet veel hoger worden gelegd. In het beroep van Vogelbescherming Nederland tegen het Natura 2000-aanwijzingsbesluit IJsselmeer (in zo’n aanwijzingsbesluit wordt vastgelegd wat er in het betreffende gebied allemaal beschermd dient te worden), heeft Vogelbescherming betoogd dat in dat besluit ten onrechte slechts behouddoelstellingen in plaats van verbeterdoelstellingen voor de visetende watervogels zijn opgenomen. Natura 2000-gebied IJsselmeer is van groot internationaal belang voor fuut, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern. Deze soorten verkeren in een ongunstige staat van instandhouding en vertonen een neergaande trend in aantal. Daarom zijn behouddoelstellingen niet voldoende. De Raad van State is het met Vogelbescherming Nederland eens dat verbeterdoelstellingen voor het IJsselmeergebied onmisbaar zijn voor het bereiken van een landelijke gunstige staat van instandhouding. Er moeten dus juist meer maatregelen genomen worden om een gunstige staat van instandhouding te realiseren. Met die opdracht is staatssecretaris Bleker nu terug naar het ministerie in Den Haag gestuurd. (Lees verder, pdf 92 kb)