Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-11-2011 - Waterfront Hoorn ongerust over luwteschermen in de Hoornse Hop
Waterfront Hoorn, een initiatief van verontruste Hoornse burgers en waterrecreatie ondernemers, organiseerde op 11 november j.l., voor de pers een informatief bezoek aan het eerste experimentele “luwte element” bij Warder. Met deze proefdam wordt onderzoek gedaan door Rijks Waterstaat naar een mogelijke afsluiting van de Hoornse Hop met luwte dammen die zouden moeten zorgen voor een afgeschermd gebied met veel plantengroei en helder (slibarm) water.
De initiatieven van Rijkswaterstaat maken deel uit van mogelijke natuurcompensatie maatregelen in het Markermeer, die uitgebreide woningbouw in het IJmeer bij o.m. Almere mogelijk zouden moeten maken. Daar zijn ze in Hoorn niet blij mee: uitvoering van deze plannen zou de doodsteek betekenen van de voor Hoorn belangrijke watersportsector en een enorme inbreuk betekenen op dit historische open vaarwater. Het huidige experiment levert een gevaarlijk obstakel op, waar inmiddels al een jacht mee in aanvaring is gekomen. Ook vraagt men zich af of de gekozen ingrepen wel nodig zijn, gezien de explosief toenemende plantengroei in het Markermeer langs de gehele Noord-Hollands kust.  Aan boord van de stevenaak “Egberdina” van schipper Wouter van Dusseldorp werd het gezelschap van genodigden onder frisse omstandigheden naar de proefdam gevaren. Ondertussen werden we vanuit verschillende invalshoeken uitvoerig geïnformeerd: wethouder financiën en ruimtelijk ordening Ronald Louman benadrukte dat gemeente Hoorn de plannen graag ombuigt naar recreatie vriendelijke vooroevers of eilandjes. Hij riep op tot samenwerking in de regio tussen de betrokken gemeenten en ondernemers in een “blue deal” voor het gebied, waarin ecologie en economische ontwikkeling van de waterrecreatie samengaan. Ook kon hij melden dat nu plotseling op gang gekomen overleg met Rijkswaterstaat al duidelijk maakt dat de oorspronkelijke afsluiting van de baan is en dat ook Rijkswaterstaat pleit voor de genoemde vooroevers. Marco Kraal, bioloog en beleidsmedewerker van Sportvisserij Nederland , belichtte mede namens Hiswa, het Watersportverbond de ecologische kant van de zaak, waarin hij kritiek uitte op de beleidsmakers die volhouden dat het heel slecht gaat met het Markermeer, daarbij voorbijgaand aan de inzichten en waarnemingen van burgers en organisaties: “door de sterk verbeterde waterkwaliteit groeien waterplanten weer explosief in het Markermeer, bij wind is het water troebel, maar dat is juist goed voor bijvoorbeeld de Spiering, dat de Driehoeksmossel afneemt is geen ramp, want dat is een exoot die eigenlijk niet in het Markermeer thuishoort. Voor zover er teveel slib in het Markermeer zit komt dat door het onnatuurlijke peilbeheer en de Houtribdijk, die zou doorlatend gemaakt moeten worden.” In zijn ogen wordt de waterrecreatie vaak onterecht weggezet als slecht en belastend voor het milieu, maar deze sector is juist van groot belang voor het draagvlak voor natuurbehoud. Bij de dam aangekomen werden we door de bemanning van de reddingboot uit Warder nog eens goed gewezen op de risico’s van de huidige proefdam. Vooral voor de kleine watersport, die ook bij slecht weer om de 2 km lange dam heen moet kan het lastig worden. Zij kunnen daarbij in flinke golfslag terecht komen en de stalen damwand die slechts gedeeltelijk boven water uitsteekt vormt een gevaarlijk obstakel. Reddingboot schipper Peter Korver maakt zich dan ook zorgen over recreatie bemanningen op kleinere vaartuigen die de navigatie nog niet zo goed beheersen en in slecht weer terechtkomen.        Pas in augustus 2012 wordt de damwand weer verwijderd en is het dus nog een heel watersportseizoen oppassen geblazen!  (Lees verder, pdf  84 kb)