Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-10-2011 - Raad van State bekijkt bezwaren tegen windturbines bij Urk serieus
Op 10 en 11 oktober vonden de zittingsdagen plaats waarop de Raad van State een groot aantal beroepen behandelt die zijn ingediend tegen de vergunning verlening voor de bouw van het grootste windturbine park in Nederland, te bouwen langs en op de dijken van de Noordoostpolder, o.a. dicht bij het voormalig eiland Urk
Marcel van Lieshout van de Volkskrant schrijft over de zittingsdagen een gemakzuchtig stukje: de bezwaarmakers zijn in zijn ogen allemaal NIMBY’s (not in my backyard) die zich druk maken om een enkele vleermuis, en die onmogelijk serieus genomen kunnen worden door de Raad van State. Nederland moet immers werken aan zijn verplichting om 14 procent van zijn energie duurzaam op te wekken. Als er al sprake is van een NIMBY effect dan gaat het wel om vergunning verlener gemeente Noordoostpolder, die de turbines liefst zoveel mogelijk op en over de rand van haar grondgebied en in de achtertuin van gemeente Urk wil hebben. Dat de Raad van State er zeer serieus werk van maakt met uitgebreid vooronderzoek, door er twee zittingsdagen voor uit te trekken en alle bezwaren op een thematische wijze zeer overzichtelijk te behandelen, vermeldt van Lieshout niet. Ook wordt niet vermeld dat de meeste partijen een beroep hebben ingediend omdat de afweging van het belang van de bouw van het grote aantal (86) van deze extreem grote windturbines (200 mtr hoog) in een Natura 2000 gebied, waar natuur en landschap beschermd dienen te worden, onevenwichtig en onzorgvuldig is verlopen. Het grotere belang van deze zaak is dat als de bezwaren niet gehonoreerd worden, hiermee de weg open is naar nog veel meer turbines en het IJsselmeer gebied in een industrieterrein verandert, met als eerstvolgende uitbreiding via de Afsluitdijk het Waddengebied. Dat de bijdrage van windenergie aan verduurzaming slechts zeer beperkt is en de overlast maximaal, weet van Lieshout natuurlijk ook. En zelfs onze minister president Rutte weet dat met dezelfde subsidie (een miljard rijkssubsidie voor deze turbines) nog wel wat betere energie verduurzamingsprojecten te realiseren zijn. De IJsselmeervereniging heeft in haar 40 jarig bestaan gestreden tegen grotere en kleinere bedreigingen van het natte hart van ons land. Dit windturbinepark is een van de grotere bedreigingen van het open IJsselmeer met zijn sinds eeuwen beroemde vergezichten en landschappen. IJsselmeervereniging, het Landschap Noordholland, het Flevolandschap, it Fryske Gea en de Waddenvereniging hebben daarom samen (verenigd in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer) ook een bezwaar ingediend bij de Raad van State. Laten we hopen dat voorzitter van Buren en zijn collega’s van de Raad van State beseffen welke belangen er op het spel staan en zo nodig de moed zullen hebben Maxime Verhagen en zijn windturbine lobby te weerstaan. Kees Schouten, bestuur IJsselmeervereniging Persbericht VBIJ i.v.m. zitting RvS windturbinepark Noordoostpolder Raad van State kritisch Op 10 en 11 oktober behandelde de Raad van State alle beroepen die zijn ingesteld tegen de verschillende besluiten die een windturbinepark bij de dijken van de Noordoostpolder en het voormalig eiland Urk mogelijk moeten maken. Op 10 oktober stonden, naast de nut en noodzaak van het plan, ook de Flora en Fauna wet en de Natuurbeschermingswet op het programma. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, begonnen de Staatsraden met het stellen van vragen per onderwerp aan zowel de indieners van de beroepen als de overheden, zoals de ministeries van Economische zaken, Landbouw & Innovatie, Infrastructuur & Milieu, het waterschap Zuiderzeeland, de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Lemsterland en de provincie Flevoland. De Staatsraden stelden vooral kritische vragen over het alternatievenonderzoek in de Milieu Effect Rapportage (MER). De vraag waarom precies voor de huidige locatie is gekozen en of er geen andere locaties beschikbaar waren, is met het oog op de Natura 2000 status van het IJsselmeer van groot belang. Ten aanzien van de Flora- en Faunawet werden vragen gesteld over de gevolgen voor vogels en vleermuizen, in het bijzonder de beschermde Meervleermuis, en de mogelijk belangrijke effecten op vogels volgens de Natuurbeschermingswet. Bij de Flora- en faunawet ging het vooral om de vraag of er een ontheffing nodig is. Het ministerie van E.L.en I. kon geen duidelijk antwoord geven, waarom voor de te verwachten 4000 dode vogels per jaar geen ontheffing nodig zou zijn. Ten aanzien van de Natuurbeschermingswet ontbreekt volgens de VBIJ een goede inschatting van alle (negatieve) effecten op vogels. Ook lijken de gebruikte gegevens ter beoordeling van de sterfte van vogels als gevolg van de windmolens niet te kloppen. De VBIJ wees de Staatsraden nog op de negatieve gevolgen voor de beleving van de weidsheid en de rust bij het (voormalige) staatsnatuurmonument voor de Friese kust van Gaasterland. De zitting op dinsdag 11 oktober ging over onder andere de scheepvaartveiligheid en de gevolgen voor de dijken van de Noordoostpolder. Daarna is het wachten op de uitspraak. Dat zal zeker 6 tot 13 weken duren. 13 oktober 2011, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer Contactpersoon: Mevr. F Fleischer tel. O88- 20700490, 06-20700049 Email: F.Fleischer@landschapnoordholland.nl