Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

09-10-2011 - Grote karekiet mascotte van het IJsselmeergebied
Wat de zeehond is voor de Waddenzee en de zalm voor de Rijn, is de Grote karekiet voor het IJsselmeergebied. Dat willen de betrokken partijen bij het planproces voor het Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied.
Op 20 september vierden de overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke groeperingen die sinds 2007 met elkaar aan het beheerplan hebben gewerkt in Almere hun slotbijeenkomst. Een goede gelegenheid om één van de dier- of plantensoorten uit het gebied tot identiteitbepalende mascotte te verkiezen. Met ruime meerderheid kozen de ongeveer negentig deelnemers voor de Grote karekiet. De andere vier genomineerde kanshebbers – alle soorten waarvoor een Natura 2000 instandhoudingsdoel geldt – waren: de aalscholver, het nonnetje, de topper en het kranswier. Vurige pleidooien Alle genomineerde soorten zijn gepresenteerd met een vurig pleidooi, maar de argumenten van Hans Nederhand van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) spraken kennelijk net iets meer aan: ‘De grote karekiet is zeldzaam geworden en Nederland heeft zich verplicht zeldzame dieren te beschermen, net zoals andere landen zich inspannen voor de panda of de neushoorn. Het IJsselmeergebied is zo’n beetje de enige plek in ons land waar de Grote karekiet nog broedt en als hij uit dit gebied verdwijnt, dan raakt hij zeer waarschijnlijk uitgestorven in Nederland.’ Waar de Grote karekiet voor staat De Grote karekiet broedt in het riet. Omdat zijn nest een behoorlijke maat heeft, heeft hij stevig overjarig riet nodig: jong riet kan het gewicht niet dragen. De meeste rietgorzen in Nederland worden echter jaarlijks gemaaid. Bovendien zijn er niet veel uitgestrekte rietvelden meer over, die ook nog eens in relatief diep water staan. Het aantal broedparen is dan ook hard achteruitgegaan. Tussen 1965 en 1985 met wel 90 procent. Als mascotte staat de Grote Karekiet dan ook voor model voor de nodige aandacht voor de kwaliteit van het ecosysteem in het IJsselmeergebied. Dat gaat verder dan het voorkómen of beperken van verstoring. Er zijn ook beheermaatregelen nodig waarvoor verschillende partijen, zoals terreinbeheerders, gemeenten en Rijkswaterstaat, nauw moeten samenwerken.