Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

08-10-2011 - Crisis krijgt vat op schaalsprong Almere
De recente economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de bouwmarkt. Dit gevoegd bij de demografische ontwikkeling van afname in de groei tot krimp van de bevolking maakt dat de “schaalsprong” van Almere steeds twijfelachtiger wordt. Ook in bouw en vastgoed vakpers dringt dit inzicht nu duidelijk door. Hoe treurig de ontwikkeling soms is, natuur en landschap varen er wel bij. Voorlopig wordt gepleit voor uitstel en herberekening van alle plannen.
De crisis krijgt vat op de schaalsprong die Almere moet maken. De Noordelijke Randstad (‘noordvleugel’) staat voor een aanzienlijke woningbouwopgave, die voor een belangrijk deel door Almere zal worden ingevuld. Daarmee zal het inwonertal tot 2030 bijna verdubbelen tot 350.000. Almere wil 60.000 woningen ontwikkelen, 100.000 banen creëren en miljarden investeren in een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. In het kwartaalbericht Almere 2.0 van de gemeente Almere van 1 juli 2011 wordt echter rekening gehouden met een verlaging van het ambitieniveau. In het tweede kwartaal is een ‘monitor van de voortgang Financieel Kader’ opgesteld, die moet anticiperen op de ‘financiële crisis op de woningmarkt’. In deze monitor wordt voorgesteld de fasering van de schaalsprong te verschuiven van 2030 naar 2035. Ook zouden de grond- en woningprijzen aan de actuele marktomstandigheden moeten worden aangepast. De ambitie blijft weliswaar 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Maar in de planexploitaties moet worden uitgegaan van 75.000 banen, om ‘risico’s uit te sluiten bij het onverhoopt achterblijven van de werkgelegenheid’. Of Almere echt zal tornen aan de schaalsprong moet het komende jaar blijken. In september zal eerst minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer informeren over de woningbehoefte in Almere. De minister heeft die opnieuw laten onderzoeken na vragen uit de Kamer. Het CDA heeft twijfels over de prognoses. De VVD pleit ervoor de plannen haalbaar te maken. Vooralsnog stelt de minister dat de groei in de Noordvleugel (waaronder Almere) op de lange termijn groot blijft. Een ander cruciaal punt is het kabinetsbesluit over de IJmeerverbinding. In 2012 moet het kabinet de knoop doorhakken over deze miljardeninvestering. Zonder goede IJmeerverbinding geen schaalsprong, heeft Almere altijd gesteld. (bron: Vastgoedmarkt)