Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-10-2011 -  Concept verslag ledenvergadering van 12 maart 2011
Op zaterdag 15 oktober vindt onze extra ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zullen we besluiten over onze toekomstige koers en benoemen we een nieuwe voorzitter.  Voor de agenda en stukken zie eerder in deze nieuwsrubriek. Wat u nog van ons tegoed had is het verslag van de vorige vergadering van 12 maart j.l.
Ter vergadering zullen we het ook nog op papier voor u meebrengen. Voor wie vast wil lezen… . Concept IJsselmeervereniging Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2011   Dagvoorzitter Herman Verheij opent de vergadering. De secretaris meldt een aantal afzeggingen. Er zijn dertig leden aanwezig. Het verslag van de ALV van 6 maart 2010 wordt goedgekeurd. Het bestuursverslag over de periode maart 2010 t/m februari 2011 wordt voor kennisgeving aangenomen. Nico Papineau Salm vraagt in het vervolg in het bestuursverslag ook inzicht te geven in hetgeen overlegt wordt in bestuur en expertmeeting van de VBIJ en daarvoor ook de website te gebruiken. Dat wordt door het bestuur toegezegd. De kascommissie bestaande Uit Evert Voogd en Nico Papineau Salm hebben de cijferverantwoording van de boekhouding over 2010 in orde bevonden. De commissie vindt dat de boekhoudkundige opstelling van de cijfers niet juist is. Zij bieden de penningmeester aan om te zorgen voor een juiste boekhoudkundige opstelling van de jaarrekening 2010. Het bestuur verklaart van dit aanbod graag gebruik te willen maken. Daarop besluit de vergadering het bestuur decharge te verlenen van het gevoerde financiële beleid en beheer over 2010. Evert Voogd en Fred Udo worden gekozen tot leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2011. De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting voor 2011. Daaruit komt naar voren, dat er sprake is van een voorzichtige begroting. Zowel aan de inkomsten als aan de uitgaven kant verwacht hij enkele kleine meevallers. De discussie spitst zich m.n. toe op het aandeel van € 15.000 dat bijdraagt aan de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Dagvoorzitter Herman Verheij wijst er op, dat de discussie dient te gaan over de begroting 2011. De discussie over de relatie IJsselmeervereniging en de Stichting VBIJ zal in een later stadium worden gevoerd. Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering, dat de ALV de vrijheid heeft om deze begrotingspost goed te keuren, wijst de secretaris er op, dat de vereniging voor 1/5 deel werkgever is en uit dien hoofde gehouden is om zich voor een hele begrotingsperiode te binden. Het verenigingsbestuur heeft de bevoegdheid om de vereniging te binden ook gebruikt. De secretaris licht toe dat de vijf partners in de stichting elk staan voor 1/5 deel van 75 % van de salariskosten en overhead van het personeel en de kosten van de onafhankelijke voorzitter. Dat verklaart het bedrag van € 15.000. De overige 25% van die kosten dienen te worden gedekt uit projecten. Dat laatste lukt in 2011 goed en het vooruitzicht is dat het ook in 2012 zal lukken. De garantiestelling van € 6.000 welke voor 2010 werd gevraagd is niet nodig gebleken, omdat in de loop van 2010 de nodige projecten zijn geworven. Frans De Nooij geeft een presentatie over de plannen die worden ontwikkeld om de veiligheid als zeekering van de Afsluitdijk te verbeteren en dat te combineren met de aanpassing van de waterbergings- en afvoercapaciteit van het IJsselmeer in verband met klimaatverandering en na te streven natuurkwaliteiten in IJsselmeer en Waddenzee. Hij betrekt daarbij ook zijn ervaringen met recente vergelijkbare processen in Zeeuwse en Zuidhollandse Delta. In vergelijking met deze processen schort het bij de aanpak van de Afsluitdijk vooral aan bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid en commitment. Vooral in de neiging van het Rijk om uit korte termijn kosten overwegingen alleen aan te sturen op verbetering van de veiligheid en vergroting van de spuicapaciteit schuilt zijns inziens een risoco kansen te missen. Voorzitter George Keet geeft een inleiding voor de discussie over de toekomst van de IJsselmeervereniging en de relatie met de Stichting VBIJ (zie de bijlage “koers verleggen of aanhouden”). Er ontspint zich een levendige discussie welke zich toespitst op de in de bijlage onder 7 genoemde modellen b, c en d. Een aantal sprekers pleit ervoor uit de stichting te gaan en de bijdrage van aan de stichting te gebruiken voor een meer actiegerichte werkwijze van de zelfstandige IJsselmeervereniging. Een aantal sprekers pleiten hier tegen. Zij vinden het in de bestaande maatschappelijke omstandigheden niet meer realistisch te verwachten dat de vereniging als permanente actiegroep kan bestaan. De IJsselmeervereniging moet binnen de stichting juist de stimulator zijn voor de belangen van het hele IJsselmeer en proberen om op de juiste momenten de stichting actie bereid te maken. De vereniging kan overigens wel een platform zijn voor kortlopen de acties ter ondersteuning van lokale groepen. Luuk Hamer wijst er op, dat juist binnen de stichting VBIJ de IJsselmeervereniging niet gemist kan worden als stimulator en publiek gebaseerd draagvlak. Fred Holthuis pleit voor voortzetting van de bestaande situatie (model c) maar met een aanpassing van de financiële verhoudingen naar rato van het aantal leden van de partners. George Keet pleit hier tegen. Je kan niet de ambitie hebben binnen de stichting de hoeder te zijn van de belangen van het IJsselmeer, op de zak van vier partners die weliswaar groter zijn, maar ook een veel breder werkterrein hebben. Herman Verheij vat de discussie samen. Hij constateert een voorkeur van de vergadering voor een combinatie van de modellen b en c. Het bestuur zegt toe dit uit te werken en hierop terug te komen in een ledenvergadering in het najaar. Op verzoek van een aantal aanwezigen zegt het bestuur toe ook een “Alleingang” van de vereniging nader te onderzoeken en daarover te rapporteren. In de rondvraag wordt er op aangedrongen de partners in de VBIJ te vragen in hun periodieken meer aandacht te besteden aan het IJsselmeer en de samenwerking in de VBIJ. Er wordt gewezen op de mogelijkheid versterking te vinden door vrijwilligers te werven via de vacaturebanken van de vrijwilligerscentrales. De dagvoorzitter sluit der vergadering.