Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-06-2011 - Peilverhoging IJsselmeer ramp voor grondbroeders Warkumerwaard
Het natuurgebied de Warkumerwaard is overstroomd met water uit het IJsselmeer. Er zijn honderden nesten met eieren verloren gegaan en vele jonge vogels omgekomen.  
Peilverhoging IJsselmeer ramp voor grondbroeders Warkumerwaard Afgelopen week is het natuurgebied de Warkumerwaard overstroomd met water uit het IJsselmeer. In verband met de droogte heeft Rijkswaterstaat vorige week het waterpeil in het IJsselmeer met tien centimeter verhoogd. De krachtige Zuidwestenwind heeft het water op de Friese kust verder opgestuwd, waardoor dit unieke buitendijkse natuurgebied van It Fryske Gea ondergelopen is. Er zijn honderden nesten met eieren verloren gegaan en vele jonge vogels omgekomen. Overstroomde nesten   Dit jaar wordt het broedseizoen gekenmerkt door droogte en warmte. Kievit, grutto, tureluur, bontbekplevier, scholekster, kluut, kokmeeuw, visdief, krakeend, kuifeend en gele kwikstaart hadden tijdens de overstroming al jongen of waren nog volop aan het broeden. De grotere jonge vogels hebben een veilig onderkomen gezocht in de hogere delen, maar de nesten met eieren en pasgeboren vogels tot een week oud hebben het erg moeilijk. De kans is groot dat deze vogels het niet hebben gered.
In de toekomst moet het anders Nog nooit is het IJsselmeerpeil al zo vroeg in het jaar verhoogd. Verhoging van het IJsselmeerpeil maakt het risico op overstroming een stuk groter, wat geïllustreerd wordt door de huidige overstroming. Voor de langere termijn overweegt het Rijk zelfs veel verdere peilverhoging tot bijna een meter. De natuurschade zal dan immens zijn. Daarom bepleit It Fryske Gea samen met andere natuurorganisaties al langer dat waterschappen zich minder afhankelijk maken van IJsselmeerwater en zelf de neerslag beter vasthouden voor drogere tijden. Voorzover het IJsselmeerwater nodig blijft zou dat duurzamer moeten: niet door peilverhoging in het late voorjaar en de zomer, maar juist in het winterhalfjaar. Vanaf het vroege voorjaar kan het peil dan uitzakken, dat is goed voor vogels die niet meer worden verrast door stijgend water en goed voor de ontwikkeling van rietkragen, die zo verder kunnen uitgroeien ten behoeve van bedreigde rietvogels als Grote Karekiet. Dit alternatief voor de huidige maatregelen bepleit It Fryske Gea, samen met collega-natuurorganisaties, al jaren bij Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van de huidige situatie vragen zij opnieuw om zo’n duurzamer zoetwaterstrategie. (dit bericht met dank aan VBIJ)
Fotograaf: Tsjerk Kunst