Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

08-04-2011 - Extra spuicomplex afsluitdijk
Maatschappelijke ontwikkeling In de Afsluitdijk bevinden zich momenteel twee spuicomplexen, bij Kornwerderzand en Den Oever. Bij laag water wordt hier onder vrij verval gespuid op de Waddenzee. Door de zeespiegelstijging wordt de periode waarin gespuid kan worden steeds korter. Ook is de verwachting dat de afvoer van de rivieren naar het IJsselmeer in sommige perioden door de klimaatverandering zal toenemen. Daardoor moet dan meer water worden geloosd..
De huidige spuicomplexen kunnen in dit kortere tijdsbestek de toenemende hoeveelheid water onvoldoende spuien. Bovendien is de technische staat van de huidige spuicomplexen zodanig dat ingrijpende maatregelen aan de orde zijn. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied (RDIJ) het voornemen om een extra spuicomplex in de Afsluitdijk aan te leggen. Omdat de Afsluitdijk als barrière werkt voor trekvis, is binnen dit spuicomplex ook een vispassage voorzien. Rol VBIJ De VBIJ is actief betrokken bij de planontwikkeling van de Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA). Er is een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Daarbij heeft de VBIJ een aantal punten van belang voor de natuur, naar voren gebracht. Er is op 11 januari 2011 een zienswijze ingediend waarin onder meer wordt gepleit om het extra spuicomplex als onderdeel van de integrale planontwikkeling van de Afsluitdijk te beschouwen het behoud en ontwikkeling van natuurwaarden op te nemen als uitgangspunt in de ESA planvorming, met de mogelijkheid een zoet-zout verbinding te creëren bij de extra spui het terugdringen van de zoetwaterbellen als uitgangspunt op te nemen. (dit bericht met dank aan VBIJ)