Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-04-2011 - Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land
Onder deze titel verscheen in 2010 een concept-beleidsnotitie van het vorige kabinet over de ontwikkeling van grote windturbine parken op land. Met de procedures rondom het plan voor het windturbinepark bij Urk is deze nota weer actueel. De beleidscriteria en de juridische en politieke beoordeling ervan zullen belangrijke gevolgen hebben net mogelijk een groot aantal windturbineparken elders in ons land.
Voor de opstellers van deze nota gelden voor beschermde Natura 2000 gebieden twee maten: in Natura 2000 gebieden op land passen geen windturbines, in Natura 2000 gebieden in het open water passen windturbines bij uitstek. Met het bouwen van windparken in deze gebieden ontstaan volgens de schrijvers“nieuwe landschappen waar we trots op kunnen zijn”.  Wij van de IJsselmeervereniging waren al trots op de ongeschonden open landschappen in en rond het IJsselmeer, zonder windturbines van 200 meter hoog. Lees verder -  Windenergie LUW Visie VROM wind op land (pdf, 4183)