Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-03-2011 - Luwtescherm in het Markermeer: "Geachte mevrouw Smit, "
Rijkswaterstaat experimenteert met maatregelen ter verbetering van de natuur en waterkwaliteit in het Markermeer. Dat gebeurt ondermeer met een “luwtescherm” ten zuiden van de Hoornsche Hop. Een aantal van onze leden zijn daar niet blij mee. Zo’n dam midden in het vaarwater ook al is het voor een jaar, is voor de scheepvaart een lelijke “sta in de weg”. Ze hebben de IJsselmeervereniging gevraagd hiertegen in beroep te gaan.
De IJsselmeervereniging heeft samen met haar partners in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer  (VBIJ) besloten toch niet in beroep te gaan. De reden komt naar voren in het antwoord van voorzitter George Keet aan een van onze leden: Geachte mevrouw Smith, Dank voor uw bericht. U vraagt daarin aan de IJsselmeervereniging (IJV) om bezwaar te maken tegen het luwtescherm c.a. in het Hoornsche Hop. U raakt daarmee aan een even lastig als wezenlijk onderdeel van ons beleid. Ik ga er daarom wat dieper op in. Allereerst heeft de IJV afgesproken met de Stichting VBIJ, die op initiatief van onze vereniging is opgericht en waarvan de IJV één van de vijf contribuanten is en daarom ook in het bestuur zit, dat de VBIJ het werk doet en de IJV "slechts" met haar leden communiceert (hoofdzakelijk over het IJsselmeer en wat de VBIJ daaraan doet). Ik heb als voorzitter van de IJV mijn zorgen geuit over deze ontwikkeling binnen het bestuur van de VBIJ. Ik meen namelijk dat deze en andere gerelateerde maatregelen weliswaar door het rijk worden "verkocht" onder het mom van onderzoek naar de mogelijkheden van oplossing van het slibprobleem in het Markermeer, maar feitelijk dienen als compensatie voor buitendijkse woningbouw bij Almere. Dat laatste is formeel niet toegestaan volgens Europese regelgeving maar toch toelaatbaar indien compenserende natuurmaatregelen worden genomen. IJV is het niet oneens met het rijk dat slib in het Markermeer een probleem is voor de ecologie in het Markermeer. IJV heeft hierover niet heel veel zorg omdat dit probleem er al decennia lang is en de kwaliteit voor zover ons bekend niet erg snel achteruit gaat. Bovendien menen wij dat nergens is aangetoond of aannemelijk is gemaakt dat de voorgestelde maatregelen een substantieel gunstige invloed zullen hebben op de genoemde negatieve natuursituatie. Wij verwachten echter wel dat deze maatregelen de recreatieve waarde van het Markermeer, vooral de watersport, geen goed zal doen. Aangezien de IJV staat voor multifunctioneel gebruik van het IJsselmeer is zij tegen maatregelen die beperkend zijn voor één van die functies, in dit geval watersport, en geen zekere verbetering inhouden voor een andere functie: de natuur. Binnen de VBIJ hebben we vastgesteld dat het luwtescherm een proef is om te onderzoeken of het slibprobleem daarmee goed te bestrijden is. Het is om die reden dat VBIJ heeft besloten er geen bezwaar tegen te maken. Wel wil VBIJ er op toezien dat de proef vergezeld gaat van heldere uitgangspunten en doelen opdat aan het eind van die proef (waarbij het scherm weer wordt verwijderd) vastgesteld kan worden hoe zinnig of onzinnig e.e.a. is. De IJV is het daarmee eens ondanks dat wij aanvankelijk sceptischer stonden tegenover dit soort proeven dan sommige van onze collega's binnen VBIJ. Met vriendelijke groet, IJsselmeervereniging, George Keet (voorzitter) Overzicht van de experimentplannen van Rijkswaterstaat  (bron website RWS) Moeras Planning Het moeras wordt in 2012 aangelegd. Het zal groeien, en in 2014 is het waarschijnlijk volgroeid. Locatie Deze pilot wordt uitgevoerd langs de Houtribdijk. Doel Het doel van het moeras is het vergroten van de soortenrijkdom in het Markermeer. Succes Zodra het eerste gedeelte van het moeras is aangelegd, begint ook het meten van de effecten ervan. Naarmate het moeras groeit zullen de effecten steeds beter merkbaar worden. Slibscherm Planning Het slibscherm wordt waarschijnlijk begin 2011 geplaatst, en blijft liggen tot eind 2011. Locatie  Het scherm komt te liggen ten zuiden van de Hoornsche Hop. Doel  Het slibscherm moet slib geleiden en tegelijkertijd een luwtezone te creëren. In luwtezones kan het slib bezinken en daardoor wordt het water helderder. Dit heeft een positief effect op de ecologie. Succes   Zodra het slibscherm daadwerkelijk geplaatst is, worden de effecten bijgehouden met behulp van een groot aantal sensoren op meetpalen. Waterproeftuin Planning In de waterproeftuin kunnen verschillende experimenten worden gedaan, en iedereen kan een idee indienen. Tussen nu en 2015 start een paar keer een serie proeven. In juli 2010 zijn de eerste initiatieven beoordeeld. De eerste projecten komen waarschijnlijk in 2011 in het water te liggen. Locatie Ze zijn gesitueerd aan de Noord-Hollandse zijde van het Markermeer. Doel De ideeën voor de waterproeftuin zijn divers. Initiatiefnemers dienen eigen doelen met de projectdoelen van NMIJ te combineren, en met het experiment ten minste bij te dragen aan de beantwoording van één van de onderzoeksvragen van NMIJ. Succes Het succes per initiatief wordt bijgehouden tijdens het houden van het experiment.