Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-12-2010 - Drievoudige schaalsprong: op stedelijk, infrastructureel en ecologisch gebied
Om dat te bereiken, zijn investeringen nodig in moderne woon- en werklocaties, goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor recreatie en natuur. Er is dan ook sprake van een drievoudige opgave: de groei van Almere met 60.000 woningen, een verbetering van de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een kwaliteitsverbetering van het IJmeer en Markermeer. Samen met maatschappelijke organisaties, marktpartijen en betrokken bewoners onderzoeken Rijk en regio hoe deze veelomvattende ruimtelijke ordeningsopgave gerealiseerd kan worden. Het motto: nú groeikansen creëren voor de nabije en verre toekomst. Ondanks de crisis zullen in de komende decennia veel nieuwe woningen nodig zijn in de noordelijke Randstad. Een deel van deze woningen kan binnen de bestaande steden worden gebouwd, bijvoorbeeld in Amsterdam en in de Haarlemmermeer. Maar er zullen ook nieuwe bouwlocaties nodig zijn, om de vraag uit Noord-Holland en Utrecht op te kunnen vangen. Om waardevolle groengebieden in de Randstad te ontzien en ruimte te houden voor de ontwikkeling van Schiphol, is ervoor gekozen een groot deel van de bouwopgave te concentreren in Almere. Almere heeft ruimte voor 60.000 nieuwe woningen en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen in een groene, waterrijke omgeving. De groei biedt Almere de kans zich te ontwikkelen tot een complete stad met een grotere diversiteit in de samenstelling van de bevolking en meer werkgelegenheid. Andere type woningen, het stimuleren van de economische ontwikkeling, nieuwe sociale en culturele voorzieningen en onderwijs moeten daaraan bijdragen. De woningen en bijbehorende infrastructuur zullen gefaseerd worden gerealiseerd, rekening houdend met de behoefte op de woningmarkt en de mobiliteitsontwikkelingen. Waar mensen wonen, wordt gereisd. Niet alleen binnen hun stad maar ook in de regio. Met de auto, met het openbaar vervoer of op de fiets. Daarom is het van belang om tijdig te werken aan de bereikbaarheid van de nieuwe woonlocaties. Het Markermeer en IJmeer zijn het Blauwe Hart van de noordelijke Randstad; als natuurgebied zowel nationaal als internationaal van grote waarde (Natura 2000). Maar de natuurkwaliteit gaat achteruit. Er zijn maatregelen ontwikkeld om het natuurlijke systeem toekomstbestendig te maken, mede met het oog op de toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in en langs het Markermeer en IJmeer. Een werkmaatschappij werkt aan de optimalisatie van deze natuurmaatregelen. De drievoudige opgave (wonen, bereikbaarheid, ecologie) wordt uitgewerkt in het Rijks-Regioprogramma Almere- Amsterdam-Markermeer (RRAAM). De uitkomsten van het programma komen in 2012 samen in een concept- rijksstructuurvisie, waarin de stappen naar uitvoering worden vastgelegd. Uitdaging voor nationale en internationale markt. De IJmeerlijn is een belangrijke schakel in de drievoudige schaalsprong. Het rijk deelt de primair westelijke ontwikkelrichting van Almere en onderkent de betekenis van de IJmeerlijn, maar heeft tegelijkertijd aangegeven dat de verhouding tussen de kosten en baten van deze verbinding substantieel moet verbeteren. De Werkmaatschappij Almere- Amsterdam - waar de rijksoverheid, de gemeenten Almere en Amsterdam, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf in participeren - is verantwoordelijk voor deze optimalisatie. Met het oog op de innovatiekracht en expertise bij nationale en internationale marktpartijen, is de markt uitgedaagd te komen met intelligente, technische voorstellen. 
Rijk en regio willen dat de Noordelijke Randstad uitgroeit tot een duurzame en internationaal concurrerende Europese topregio.