Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

24-02-2010 - Persbericht
De bijeenkomst vindt plaats in het Nieuwland Erfgoed Centrum, Oostvaardersdijk 1-13 in Lelystad. Aansluitend aan de jaarvergadering zullen een drietal presentaties worden gegeven over het plan voor het megawindmolenpark nabij Urk: · Burgemeester J.Kroon van Urk, die zal ingaan op de bestuurlijke en juridische aspecten van rijksproject procedure. Hebben burgers, hun organisaties en locale overheden wel voldoende mogelijkheden zich te verzetten tegen door hen ongewenste grootschalige en ingrijpende plannen.? · Robbert Atkins van Natuur en Milieu Flevoland zal ingaan op de vraag of het mogelijk is grootschalige windmolenparken, in te passen in beschermde natuurgebieden, zoals het IJsselmeer en haar oevers. · Jan Baron, bestuurslid van de IJsselmeervereniging verteld u meer over de Milieu Effect Rapportage en de reactie (“zienswijze”) daarop van die is ingediend door een aantal organisaties, waaronder de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Voldoet de MER wel aan de wettelijke eisen? Is de inhoud wel juist en volledig en worden wel juiste de conclusies getrokken? Aan de hand van vragen en opmerkingen uit de zaal zal aansluitend gediscussieerd worden onder leiding van de Marten Bierman, voorzitter van de IJsselmeervereniging. Zowel de presentaties als de discussie zijn ook voor belangstellende niet leden van harte welkom. Voor nadere informatie over de IJsselmeervereniging zie bijgaand achtergrond document. Voor nadere informatie over de ledenvergadering en het discussieprogramma: Frans Hijmans, secretaris :   email , tel. 020-8450647
Op 6 maart 2010 vindt de Algemene ledenvergadering van de IJsselmeervereniging plaats van 11.30 uur tot 15.30 uur gevolgd door een presentatie en discussie over het plan voor het grootschalige Windmolenpark op de rand van de Noordoostpolder en in het IJsselmeer nabij Urk.