Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Programma:   11.30 Zaal open, ontvangst en koffie    12.00 Algemene Ledenvergadering  13.00 Lunch  14.00  Voortzetting Algemene Ledenvergadering waaronder informatie en discussie over lopende ontwikkelingen in het IJsselmeergebied.    15.15 Theepauze  15.30 Presentaties en discussie over plannen voor grootschalige windenergieparken in het IJsselmeergebied    16.30 Drankje en napraten    Programma Algemene Ledenvergadering: 1. Opening en mededelingen 2. Verslag ALV 25 april 2009 3. Bestuursverslag 2009 (elders in dit blad) 4. Voorstel statutenwijziging (elders in dit blad) 5. Jaarrekening 2009 6. Rapportage kascommissie en decharge bestuur 7. Begroting 2009 8. Bestuursmutaties 9. Rondvraag 10. Informatie en discussie over lopende ontwikkelingen in het IJsselmeergebied Bestuursverslag 2009 IJsselmeervereniging 2009 jaar van manifeste bedreigingen en een paar lichtpuntjes 2009 was een erg spannend jaar, omdat twee van de grote bedreigingen voor het IJsselmeer ook officieel, door kabinetsbesluiten en aanvragen van vergunningen op ons afkwamen: 1. Eind november kwam de MER voor de vestiging van een giga windmolenpark in het IJsselmeer en de op de kust van de Noordoostpolder gereed. Bijna gelijktijdig nam het Kabinet de beslissing het windmolenpark aan te leggen. Nodeloos te zeggen, dat de IJsselmeervereniging hier fel tegen is. Veel verontruste reacties en acties van groepen uit de regio. De betrokkenheid van de IJsselmeervereniging richt zich echter in eerste instantie op de MER. De inspraak op dit honderden pagina’s tellende document vergt een grote inspanning. De VBIJ werkt hier samen met een aantal grote natuurorganisaties. 2. Amsterdam-Almere Dubbelstad. In het kader van dit onzalige concept kwamen twee projecten op ons af. a. Het besluit van Amsterdam om fase II van IJburg aan te gaan leggen, hoewel delen van IJburg I leeg staan en sommige deelprojecten door gebrek aan afzetpotentie niet eens in ontwikkeling zijn genomen. Dit vormt een grote aantasting van de openheid van het IJmeer en een groot deel van IJburg II zou in waardevol natuurgebied moeten worden aangelegd. De stichting VBIJ voert de juridische procedures, waarbij voorzitter Marten Bierman optreedt als belangrijkste inhoudelijke adviseur van de advocaat. b. In november verscheen de “Raambrief” waarmee het Kabinet aan de Tweede Kamer het voornemen meldde om Almere toe te staan 60.000 woningen te bouwen, waarvan een deel in het Markermeer. Het kabinet steunt daarbij het voornemen van Almere om een rail en wegverbinding aan te leggen dwars door het Markermeer. Uiteraard schreef de IJsselmeervereniging aan de Tweede Kamer het beargumenteerde advies om van dit plan af te zien. De behandeling in de Commissie Verkeer en Waterstaat verliep zeer teleurstellend voor iedereen die een natuurlijk en open Markermeer een warm hart toedraagt. Het concept van grootgroeiend Almere, compleet met bouwen in het Markermeer en grote verwoestende infrastructuur werd door de kamer kritiekloos ontvangen en tegengeluiden afgedaan als gezeur van ouderwetse mensen, die toch niets willen. Toch zijn die tegengeluiden talrijk en goed onderbouwd. Naast de bijna 22.000 handtekeningen onder de petitie van de Kwade Zwaan, zijn ook een aantal grote natuurorganisaties tegen en provinciale staten van Noord Holland sprak zich unaniem uit tegen bebouwing van het Markermeer, evenals een aantal kustgemeenten. Het worden barre tijden en een strijdbare IJsselmeervereniging is meer dan ooit nodig. De plannen om de luchthaven Lelystad uit te breiden volgen we kritisch. 3. Kustverrommeling De meeste kleinere plannen van gemeenten om iets te bouwen in het IJsselmeer of waardevolle kustgebieden zijn inmiddels een zachte dood gestorven of voor langere tijd in de ijskast verdwenen. Uitzondering is het voornemen van de gemeente Waterland om het mogelijk te maken, bij Uitdam buitendijks een nieuw bungalowpark aan te leggen met 250 recreatiebungalows geschikt voor verhuur in alle seizoenen, zwembad, winkels en horeca en een grote jachthaven met 600 ligplaatsen, een zeilschool en een werfterrein. Op initiatief van de IJsselmeervereniging is een werkgroep gevormd van de IJsselmeervereniging, de Stichting Behoud Waterland, de Stichting de Kwade Zwaan en de Milieufederatie Noord Holland. Deze vier organisaties hebben een zienswijze ingediend, waarbij beargumenteerd aan de Raad wordt geadviseerd dit bestemmingsplan niet vast te stellen. Ook in de gemeente Waterland verzetten we ons tegen het voornemen om bij De Nes een aantal zeer grote windmolens te plaatsen. 4. Vereniging  De vereniging stabiliseert zich op 1600 leden eind 2009 Het bestuur was in 2009 na de ledenvergadering van 25 april 2009 als volgt samengesteld: Marten Bierman voorzitter; Kees Kortekaas de expertmeeting van de VBIJ. Een belangrijk onderwerp voor de expertmeeting vormde en vormt het Veerman rapport en de daaruit voortvloeiende nationale en provinciale waterplannen. De belangrijkste aspecten hiervan zijn peilhoogte in IJsselmeer en Markermeer, waterbehoefte en waterdistributie voor de landbouw en waterkwaliteit voor de natuur. De stichting VBIJ is er in geslaagd de standpunt bepaling over deze plannen van een groot aantal natuurorganisaties te bundelen. Op 25 april is aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering een congresmiddag gehouden om de leden te informeren over en te betrekken over recente ontwikkelingen, projecten en bedreigingen en de acties en alternatieven waarmee de vereniging, samen met de Stichting VBIJ bezig is. Het was een interessante en levendige middag in een perfecte entourage. Er is afgesproken, dat IJsselmeervereniging in sommige zaken zelfstandig (los van de VBIJ) zal opereren. De afbakening en werkverdeling tussen IJsselmeervereniging en de Stichting VBIJ vraagt aandacht STATUTENWIJZIGING Voorstel voor ALV Bij de recentste statutenwijziging (per 7 december 2004) is artikel 4 lid 2, vanwege de start van de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, zodanig gewijzigd dat de afbakening van de taken van stichting VBIJ en de aangesloten organisaties helder zou moeten worden/zijn. Huidige/vigerende tekst: k. de hiervoor sub a tot en met j omschreven activiteiten zullen uitsluitend worden ondernomen in samenwerking met Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, It Fryske Gea en Het Flevolandschap, door de gelijktijdig met deze statutenwijziging door hen op te richten stichting: Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied, hierna te noemen: “SVBIJ”, met als doelstelling: het bevorderen van verantwoord beheer en ontwikkeling van het IJsselmeergebied en naaste omgeving, in landschappelijk, waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief, ecologisch, milieuhygienisch en bestuurlijk opzicht en met een open oog voor de belangen van de beroepsvaart en beroepsvisserij: Deze tekst heeft in mei 2008 problemen gegeven bij de Rechtbank Haarlem, toen de rechtbank overwoog ons in de procedure rond de Zuidpolder niet ontvankelijk te verklaren op grond van deze bepaling. Slechts door snel persoonlijk ingrijpen van Jan Baron konden wij zelfstandig verder procederen. Het lijkt het bestuur wenselijk dit artikel te verduidelijken. De IJsselmeervereniging heeft inmiddels in VBIJbestuur gemeld dat wij dit artikel willen wijzigen, waarvoor verschillende mogelijkheden bestaan. Het bestuur heeft voor onderstaande formulering gekozen: k. de hiervoor sub a tot en met j omschreven activiteiten zullen bij voorkeur worden ondernomen in samenwerking met de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied, hierna te noemen: “SVBIJ; Tevens stelt het bestuur voor de zinsnede “IJsselmeer en naaste omgeving” in de doelomschrijving in artikel 4.1 nader te specificeren tot ”IJsselmeer, Randmeren en naaste omgeving”.   Voorgesteld besluit: a. De ALV van de IJsselmeervereniging besluit op 6 maart 2010 artikel 4.2.k van de statuten alsvolgt te laten luiden: k. de hiervoor sub a tot en met j omschreven activiteiten zullen bij voorkeur worden ondernomen in samenwerking met de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied, hierna te noemen: “SVBIJ; b. De ALV van de IJsselmeervereniging besluit op 6 maart 2010 artikel 4.1 van de statuten alsvolgt te laten luiden: 4.1 “De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van een verantwoord beheer van het IJsselmeer, de Randmeren en naaste omgeving in landschappelijk, recreatief en milieuhygienisch opzicht, casu quo de wijziging of intrekking van de wet tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee van zeventien juni negentienhonderd achttien. De vereniging is niet gebonden aan enige groepering op politiek, economisch of levensbeschouwelijk vlak.” c. De ALV van de IJsselmeervereniging besluit op 6 maart 2010 het bestuur te machtigen deze statutenwijziging, overeenkomstig artikel 11.2, in een notariële akte te laten vastleggen door de voorzitter of de secretaris, tesamen of één van hen afzonderlijk. 
De Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging vindt plaats op 6 maart 2010 vanaf 11.30 uur. Locatie: Nieuwland Erfgoed Centrum Oostvaardersdijk 1-13 8242 PA Lelystad