Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - Interview Flos Fleischer: "IJsselmeervereniging moet eigen werkwijze bepalen"
Zij mopperen soms over onze meer beleidsmatige aanpak. Ik denk dat het voor elke deelnemende organisatie belangrijk is om voor zichzelf goed te bepalen wat doel en strategie zijn. Met andere woorden: of je gaat actievoeren of meer wilt meedenken met beleidsmakers. Het één sluit het ander trouwens niet altijd uit”. Door: Angèle Steentjes Flos Fleischer begon haar loopbaan als onderwijzeres in het speciaal onderwijs, stapte daarna over naar arbeidsbemiddeling van langdurig werklozen en vervolgens naar de VBIJ, waar zij nu al drie jaar werkt en directeur is. “Privé was ik altijd al veel met het milieu bezig en daarnaast zeil ik graag met mijn gezin op het IJsselmeer. Met het onderwerp had ik dus al veel affectie en daarom werk ik nu met veel plezier in de functie van directeur van het VBIJ. Bij mijn voorgaande werkgevers heb ik veel ervaring opgedaan met het aanvragen van subsidies en het opbouwen van een netwerk en die kennis komt ook hier goed van pas.” Beleidsplannen Wat is nu precies de VBIJ? Het is een samenwerkingsverband van vijf organisaties: de IJsselmeervereniging, Landschap Noord- Holland, Flevolandschap, de Waddenvereniging en It Fryske Gea. Zij hebben de aan het IJsselmeer gerelateerde zaken ondergebracht bij de VBIJ. De VBIJ denkt constructief mee met beleidsprocessen, brengt kennis in en kan indien nodig de verbinding leggen tussen partijen. “Bij de oprichting van de VBIJ heeft de IJsselmeervereniging een belangrijke rol gespeeld. Zij heeft het initiatief genomen dit samenwerkingsverband op te richten.” Eenmaal per twee maanden komen de experts (dat zijn beleidsmedewerkers van de deelnemende organisaties) bij elkaar om diverse kwesties met betrekking tot het IJsselmeergebied te bespreken. “Nu ons netwerk behoorlijk is uitgebreid en men ons beter kent, betrekt men ons steeds vaker in een vroeg stadium bij allerlei beleidsontwikkelingen en -plannen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dan al onze ideeën en voorstellen worden overgenomen.” Verhouding  De redactie wilde graag dat Flos de lezers uitgebreid zou uitleggen welk belang de IJsselmeervereniging heeft bij deelname in de VBIJ. Flos vindt dat een lastige benadering. “Ik vind dat het bestuur van de IJsselmeervereniging vooral zelf de meerwaarde van de VBIJ participatie moet zien en uitleggen aan de leden.” Natuurlijk beseft Flos als geen ander dat binnen het samenwerkingsverband de IJsselmeervereniging een speciale positie inneemt. “Het is een vrijwilligersorganisatie en heeft niet zoals de andere deelnemers een betaald bestuur en betaalde beleidsmedewerkers. Alle inzet komt van de leden zelf.” Flos is natuurlijk ook bekend met de kritiek op de financiële bijdrage aan de VBIJ. “Ik kan wel toelichten waaraan het geld wordt besteed en hoe wij ons voor welke zaken inzetten, maar of het nuttig is voor de IJsselmeervereniging is niet aan mij om te beoordelen. Wel wijs ik er op dat de IJsselmeervereniging destijds uitdrukkelijk heeft gekozen voor de constructie die we nu kennen, zowel in inhoudelijk als in financieel opzicht.” De wat moeizame verhouding tussen VBIJ en de IJsselmeervereniging is niet terug te voeren op een verschil in opvatting over de toekomst van het IJsselmeer, aldus Flos. “Onze visies over het IJsselmeer komen overeen. Ook wij zijn voor een opening in de Houtribdijk en de Afsluitdijk om meer stroming in het meer te brengen, en wij zijn tegen de buitendijkse uitbreidingsplannen van Almere. Hetzelfde geldt voor de verhoging van het peil van het IJsselmeer met maximaal 1,5 meter om er, alleen daar, een grote zoetwatervoorraad te kunnen creëren en te kunnen spuien onder vrij verval.” Natuurlijk heeft de IJsselmeervereniging minder een eigen gezicht bij een overleg dat Flos voert vanuit de VBIJ. “Dat is het gevolg van deelnemen aan een samenwerkingsverband. Vind je dat vervelend, dan moet je er op eigen titel gaan zitten. Aan de andere kant kan het zijn dat je als kleine vereniging niet meer bij alle soorten van overleg kunt aanschuiven.”    Aanpak Wel is het zo volgens Flos dat de aanpak van de VBIJ en de IJsselmeervereniging lijkt te verschillen. “Ik zeg opzettelijk ‘lijkt’. De VBIJ probeert haar standpunten op de diverse overlegtafels te krijgen. De IJsselmeervereniging zegt op sommige momenten meer een voorstander te zijn van actievoeren, net als bijvoorbeeld Milieudefensie. Binnen de inhoudelijke overeenstemming van de VBIJ is dat natuurlijk mogelijk. Nogmaals, de IJsselmeervereniging is een gewaardeerde deelnemer in ons samenwerkingsverband, maar het is belangrijk dat zij, net als de andere deelnemers, voor zichzelf duidelijk bepaalt welke rol ze wil en kan spelen. Daar is iedereen binnen de VBIJ bij gebaat.” 
Flos Fleischer is directeur van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ), een samenwerkingsverband waarin vijf partijen waaronder de IJsselmeervereniging, hun IJsselmeer-gerelateerde zaken hebben ondergebracht Fleischer: “De IJsselmeervereniging is de enige vrijwilligersorganisatie in dit verband.