Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - Commentaar "NIMBY of Don Quichotto"
Fatale berekeningsfout Daarnaast is sprake van een bijna fatale berekeningsfout. Op blz. 7 van de notitie “Windenergie op Land” wordt gesteld dat momenteel in Noord-Holland 300 megawatt windenergie wordt geproduceerd. Hier wordt geïnstalleerd vermogen verward met feitelijk geleverde energie die op het land maximaal 20% van het vermogen bedraagt. Feitelijk levert het ca 60 megawatt op. Deze fout vind ik eveneens terug in het kwartaalblad van de provincie Noord-Holland van september 2009 Trots beweert gedeputeerde Bart Heller dat bijna dat bijna 300 megawatt stroom wordt geproduceerd. Kan de redenering van de Milieu Federatie nog als een vergissing worden gezien, de redenering van de provincie kan bijna als oplichting worden gekwalificeerd. Wetenschappelijk Het rapport “Klimaatstrategie” van de WRR ken ik heel goed. Als men daaruit citeert, is het verstandig dat op de juiste manier te doen. Dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft duidelijk aan, dat als gevolg van een toenemend aandeel windenergie, het steeds meer zal voorkomen dat de noodzakelijk meedraaiende conventionele centrales (i.v.m. leveringsonzekerheid van windturbines) door inefficiënt brandstofgebruik veel co2 uitstoten wat uiteindelijk kan leiden tot de situatie waarin windturbines bijdragen tot een vergroting van het co2 probleem. Verheugend is, dat ze bij WNH van mening zijn dat windturbines niet in Natura 2000 gebieden thuishoren. Daarin zijn we zeker bondgenoten. De stelling dat je uit moet gaan van de waarden van het landschap is juist. Dat kan echter betekenen dat je het ambitie niveau mogelijk moet aanpassen wanneer blijkt dat turbines van 200 meter in feite ontworpen zijn voor off-shore gebruik, dus op zee. Naar mijn mening zijn turbines van ca 600 tot 800 kilowatt het maximum wat het Noord-Hollandse landschap kan verdragen. Ik denk, dat de Milieufederatie rekening moet houden met groot maatschappelijk verzet tegen de uitbouw van windenergie tot 1250 megawatt geleverd door de grootste molens die er zijn. Wij zijn in de meeste gevallen bondgenoten maar ik merk tot mijn schrik dat nergens in de notitie van de federatie iets gezegd wordt over inspraak van de bevolking over een gewenst beleid dat diep ingrijpt in de dagelijkse leefomgeving van mensen. Die worden toch vaak weggezet als NIMBY (“not in my back yard”) of Don Quichotte. Tot slot is het niet geheel zonder risico je te baseren op visies van Greenpeace, CE Delft Wereldnatuurfonds en Natuur en Milieu. Het is beter je baseren op wetenschappelijke inzichten zoals de WRR dat heeft gedaan.   
Binnen de IJsselmeervereniging leven vele bezwaren tegen de huidige praktijk rondom windenergie. Jan Baron, een van deze critici en bestuurder van onze vereniging verwoordt in zijn commentaar een aantal van deze bezwaren: Ik vind het opvallend dat Ernest Briet en Juriaan Jansen op twee gedachten hinken. Beiden gaan uit van de waarden van het landschap, die niet aangetast mogen worden. Tegelijkertijd gaan ze uit van het gebruik van de allergrootste molens die momenteel verkrijgbaar zijn. En dat zijn machines van nagenoeg 200 meter hoog. In het vlakke Noord-Hollandse landschap zijn dergelijke exemplaren absoluut niet inpasbaar. Daarvoor zijn ze te dominant en leiden tot een vervreemdend effect.