Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Zandfabriek Gaasterland: uitstel raadsbesluit gemeente Fryske Marren?
De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft het in de hand of de bouw van een zandwinning eiland in het IJsselmeer door Smals door kan gaan. Als gevolg van alle acties tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer stellen de coalitiefracties in die gemeenteraad voor om de beslissing daarover uit te stellen. De reden die ze daarvoor aanvoeren is, dat er vragen zijn gesteld in de Tweede Kamer. Aan de ene kant is dat hoopgevend: kennelijk is er op dit moment geen meerderheid in de raad die met de zandfabriek kan instemmen. Aan de andere kant is zo’n uitstel vaak bedoeld om de gelederen binnen de coalitie te sluiten en de eventuele afvalligen te bewerken om toch in te stemmen. Maar het uitstel geeft de IJsselmeervereniging en andere natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming, nieuwe kansen om de raadsleden er van te overtuigen, dat deze verfoeilijke zandwinning er niet moet komen. Immers, de risico’s, ook voor verzilting, zijn groot, de gevolgen voor de natuur onaanvaardbaar en het landschap wordt gedurende tenminste 30 jaar zwaar aangetast. Ook de omwonenden zullen zich blijven roeren in hun verzet. Het is nog niet duidelijk hoe lang het uitstel van de beslissing door de gemeenteraad van De Fryske Marren zal gaan duren. Vanuit het kabinet wordt de druk op de gemeenteraadsleden van De Fryske Marren opgevoerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen in het Hart van Nederland: “Dit zand hebben we echt nodig voor de bouw in Nederland”. Daarmee een verband leggend met de achterblijvende bouw van woningen en woningnood in Nederland. Alsof er geen andere zandwin locaties zouden zijn. Zandwinning is overigens big business met ook veel export en waar de overheid geen bemoeienis mee heeft, want dat als een marktaangelegenheid ziet. In het onderhavige geval gaat het ook om een grote onderneming die een industriële activiteit wil bouwen in een beschermd natuurgebied. En daar wringt de schoen: de VVD minister ziet het IJsselmeer kennelijk als een vestigingsgebied voor een ondernemingen als Smalszandwinning BV en daarbij moeten natuurbeschermers niet in de weg lopen. 
Het comité “Verontruste Boeren Burgers en Buitenlui Gaasterland” reageert op de recente ontwikkelingen rondom de zandwin plannen voor de kust van Gaasterland: Beste betrokkene bij het Comité Verontruste Boeren Burgers en Buitenlui Gaasterland e.o. (VBBBG) De gemeenteraad stelt de stemming over de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van industriële zandwinning voor de kust van Gaasterland onder druk van de publieke opinie uit. Er waren ondertussen meer dan 7000!! handtekeningen onder een petitie tegen deze dwaze plannen gezet en er waren al 3 bussen volgeboekt om morgen massaal de raadsvergadering bij te wonen. Het (voorgenomen, de raad moet 28 november nog wel beslissen over uitstel) besluit wordt gemotiveerd met het feit dat er in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld en dat de minister daarop nog moet antwoorden... Zie persbericht van gemeente DFM van vanavond. Hoe wrang is het dat de coalitie bestaande uit VVD-CDA en FNP nu deze vragen van D66 en Groen Links aangrijpt om onder de toenemende publieke druk uit te komen . Interessant is dat de minister vanavond op TV (Hart van Nederland) precies datgene zegt wat ieder die dit dossier kritisch heeft gevolgd al verwachtte: "We hebben dit zand gewoon nodig voor de bouw in ons land". Laat u geen zand in de ogen strooien. Deze casus gaat niet over wel of niet behoefte aan zand zoals de minister ons wil doen geloven. Het gaat er om dat dit zand niet gewonnen mag worden in een door dezelfde overheid beschermd natuurgebied! En er zijn wel degelijk alternatieven, wat denk je bijvoorbeeld van die grote zandwinput in de NO Polder, het zogenoemde "Schoterveld", dicht bij Bant, pal achter de de Shell benzinepomp rechts (als je vanaf Emmeloord komt). Het Schoterveld is een 80 hectare grote zandwinput waar onder de vlag van natuurontwikkeling, gigantische hoeveelheden zand wordt gewonnen. Pikant detail is dat deze zandwinning zand uit dezelfde zandplaten naar boven haalt  als waar Smals zijn oog op heeft laten vallen. Hemelsbreed gaat het om plm. 7 a 8 kilometer verderop) Die gigantische zandplaat is daar ooit gevormd door het water dat door de Rijn (en IJssel) naar onze delta stroomde en daar op de rand van land en zee werd afgezet. Waarom kan er niet vanuit deze locatie nog meer zand dan nu al de bedoeling is worden gewonnen. En er kan ook uitstekend zand worden gewonnen uit de Noordzee. Waarom is er dan toch gekozen voor een locatie midden in een Natura 2000 gebied? Een locatie waar de opbrengsten in geen verhouding staan tot wat we daarvoor moeten inleveren! NB! Het levert onze Gaasterlandse bevolking ongeveer 2 euro per inwoner per jaar op. Maar het kost ons allen een veelvoud als we alle natuurwaarden en andere waarden zoals de alom gewaardeerde open zichtlijnen, de stilte onder en boven water en de nog steeds relatieve beperkte nachtelijke horizonvervuiling. Enzovoort. Waarom zijn deze waarden niet in geld uitgedrukt? Er zijn toch meerdere methodes beschikbaar om dat wel te doen. Deze berekeningen worden ook door onze overheid op meerdere plaatsen ingezet, maar het heeft er alle schijn van dat deze analyse in de onderhavige casus bewust nooit is gemaakt. Kortom de vraag is simpel maar duidelijk: Waarom is er nog geen degelijke kosten-baten analyse gemaakt? Nu de coalitie tijd winst heeft geboekt kan de gemeenteraad alsnog deze gelegenheid mooi aangrijpen zo'n kosten baten analyse te laten uitvoeren. Gebruiken ze de tijd die ze denken te winnen tenminste nog ergens voor! En kunnen ze zo wellicht argumenten verzamelen voor hun zaak die hoogstwaarschijnlijk uiteindelijk bij de Raad van State zal worden beslist. Wie weet kunnen dit 28 november toch nog op een of andere manier kenbaar maken aan de raadsleden. Het dreigt hoe dan ook een hete winter te worden achter de kliffen en vooral ook op de Gaasten. Bedenk daarbij dat de zandrug waar Gaasterland zo bekend om is door loopt tot  Joure. Het ComiteVBBBG ComiteVBBBG@xs4all.nl of 0654694755 Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=5OuLQZ9IoYM