Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Hoorzitting over het zandwin-project Smals voor de kust van Gaasterland
Zandondernemer Smals wil zandwinfabriek ten zuiden van Gaasterland in het IJsselmeer.   Acht natuurorganisaties hebben in een “zienswijze” bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om  zandwinning toe te staan op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. Onder die organisaties  bevinden zich It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging. In totaal heeft  Rijkswaterstaat 16 reacties ontvangen. Ook de visserijsector en enkele particulieren hebben een zienswijze  ingediend. Na de zomer komt Rijkswaterstaat met een antwoordnotitie. Daarna moeten het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân besluiten over de definitieve  vergunningen. Bezwaarmakers kunnen dan nog eens tegen een besluit in beroep gaan.  It Fryske Gea stelt dat de zandwinning de landschappelijke en ecologische waarden aantast. De organisatie vindt  dat in de afweging ook moet worden gekeken naar alle andere plannen die er al zijn voor het IJsselmeer en de  schade die deze ontwikkelingen toebrengen aan de natuur. Natuurmonumenten is van mening dat de locatie voor zandwinning onzorgvuldig is gekozen en stelt dat het in strijd  is met het beheerplan voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Europese regels staan alleen zandwinning in het  aangewezen gebied toe, als er geen sprake is van een reëel alternatief en dat is er volgens Natuurmonumenten  wel. De natuurorganisatie heeft ook begrip voor de bezwaren van visser die visgrond verliezen en waarvoor het  aantal vergunningen vermindert. De zandwinner zou de vissers via een fonds moeten compenseren. De IJsselmeervereniging vraagt zich af of een groot werkeiland met zandfabriek en haven wel nodig zijn voor  zandwinning. Ook zijn er grote zorgen voor het onderwaterleven bij het maken van een put van 64 meter diep en  vele hectares groot. Opmerkelijk is ook dat de zandondernemer Smals in zijn plannen er van uit gaat dat er geen  zoogdieren in het IJsselmeer leven. Laten er nou net voor Oudemirdum en op eiland de kreupel twee zeehonden  kolonies leven!
Op initiatief van de agrarische Natuurvereniging Bosk en Greide wordt er op 8 november 2018 een ‘hoorzitting’ georganiseerd in het verzet tegen de plannen voor een enorme zandwinning in het IJsselmeer net ten zuiden van het Friese Gaasterland. De leden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren en andere overheden, die later dit jaar over dit plan zullen moeten beslissen, zijn allemaal uitgenodigd. Naast de IJsselmeervereniging zullen in ieder geval ook It Fryske Gea en Natuurmonumenten zich daar laten horen. Die hoorzitting wordt gehouden op donderdag 8 november vanaf 19.30 uur in MFC ’t Kliff, Hegewei 16 in Oudemirdum. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd!