Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Op naar 50 jaar IJsselmeervereniging, plannen voor 2018!
Op 4 november j.l. vierden wij met een geslaagd symposium en een mooi jaarboek het 45 jarig bestaan. Daarbij viel op dat er veel aan de hand is in het IJsselmeergebied en dat de aandacht van jong en oud voor het gebied toeneemt. Ook het komend jaar neemt het bestuur zich voor, om aan de hand van een aantal thema’s, zo veel mogelijk bij te dragen aan een gunstige ontwikkeling van landschap en natuur van het IJsselmeergebied. Het gaat daarbij om de volgende actuele thema’s: De Gebiedsagenda 2050 voor het IJsselmeergebied, zoals in ontwikkeling gebracht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu; De internationale functie van het IJsselmeergebied voor trekvogels en standvogels; Het beheerplan voor het IJsselmeergebied als Natura-2000-gebied; Het IJsselmeergebied als Nationaal Park; De doorlaatbare Houtribdijk; Onderwijsprojecten over het IJsselmeergebied; Daarnaast spelen een reeks concrete ontwikkelingen van ruimtelijke ordening een rol, zoals de plaatsing van windmolenparken, buitendijkse plannen voor de bouw van o.a. havens etc. Leden vergadering Deze projecten zullen nader worden uitgewerkt in het komend jaar en worden besproken op onze ledenvergadering die zal worden gehouden op zaterdag 24 maart 2018, vanaf 13.00 uur.  Reserveer in uw agenda! Naast de formele agenda zullen weer een of meer interessante lezingen worden georganiseerd.