Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Molens in windpark IJsselmeer 10 meter minder hoog
De nieuwe inspraakronde op de plannen voor een windpark in het IJsselmeer heeft inhoudelijk niets opgeleverd. Wel worden de molens 10 meter lager. Het plan is onlangs op twee punten aangepast en daarom was er ook opnieuw inspraak mogelijk. De eerste is de tiplaagte van de wieken boven het water. Die was aanvankelijk op 50 meter gesteld, om vogels te beschermen, maar nu is door het Friese provinciebestuur bepaald dat de wieken niet tot lager dan 40 meter boven het wateroppervlak mogen reiken. Ook dan zou er geen nadrukkelijk negatief effect optreden voor vogels. Volgens windparkdirecteur Anne de Groot betekent dit niet dat de diameter van de wieken groter wordt. Die blijft maximaal 130 meter. Het gevolg zal volgens hem waarschijnlijk zijn dat de masten van de molens ongeveer 10 meter minder hoog zullen worden. Daarnaast is het inpassingsplan (bestemmingsplan) voor het initiatief nu volledig afgestemd op de plannen voor een vismigratierivier bij de Afsluitdijk, terwijl eerst sprake was van een inbreuk daarop. Dat was een ongelukje. De oorzaak zit in een geografische overlapping van een provinciaal inpassingsplan (voor de vispassage) door het rijksinpassingsplan voor het windpark. Er zijn vijf inspraakreacties (zienswijzen) ingediend op deze aanpassingen: vier door particulieren en één door een groep belangenorganisaties: IJsselmeervereniging, Natuurmonumenten, lt Fryske Gea, Waddenvereniging, Don Quichot, Vogelbescherming Nederland, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (Watersportverbond), Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en de vereniging voor beroepschartervaart BBZ. Komende winter velt de Raad van State een juridisch oordeel over het plan voor 89 grote molens in het IJsselmeer voor de kust van Makkum en Kornwerderzand. Tot en met 13 oktober kan er beroep worden aangetekend. Bron: Leeuwarder Courant