Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk
Uitstel in de procedure door nagekomen planaanpassingen. Het gezamenlijke beroep tegen Windpark Friesland - het plan voor een groot windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk - van een grote groep Natuur- en Landschapsorganisaties lijkt nog steeds kans te maken. Hoewel de inhoudelijk adviseurs van de Raad van State negatief hebben geadviseerd over de bezwaren van de natuurorganisaties. Dit is een tegenslag in de juridische procedure bij de raad van State. Desondanks is er nog steeds kans dat moet worden vastgesteld dat dit windmolenpark te zeer bedreigend is voor het voortbestaan van een of meerdere beschermde vogelsoorten in dit Natura 2000 gebied, zoals de zwarte stern. Het blijkt, dat er grote verschillen zijn tussen de verwachte gevolgen, zoals sterfte, van windparken en de werkelijke gevolgen, zoals uit monitoring van bestaande windparken aangeeft. Verder valt ook onder de gegeven omstandigheden ook nog wel wat af te dingen op deze normen. Door nagekomen planaanpassingen is er de nodige uitloop in de juridische procedure. Een beslissing van de Raad van State is niet eerder dan in 2018 te verwachten. Inmiddels heeft minister Kamp een subsidie toegekend voor dit windpark die in vijftien jaar wel op kan lopen tot 1,5 miljard Euro.  Vertraagd de juridische procedure te veel dan is er de mogelijkheid, dat deze subsidie in gevaar kan komen en zodoende de businesscase onder het plan dreigt uit te vallen. Dit genomen bij de sterke prijsdaling van de productie van windturbines op zee, maakt de kans dat Windpark Fryslân er komt volgens de bezwaar voerende organisaties, waaronder de IJsselmeervereniging, ondanks de juridische tegenslag, kleiner.