Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied Opheffing oude stichting als achterhaald juridisch keurslijf
Tijdens haar ledenvergadering van 28 januari j.l. koos de IJsselmeervereniging met algemene stemmen voor beëindiging van haar deelname aan stichting Het Blauwe Hart. Dit samenwerkingsverband dat door de huidige deelnemers in toenemende mate als een achterhaald juridisch keurslijf wordt gezien, moet plaats maken voor een meer eigentijds losser samenwerkingsverband waarin vele partners tot hun recht kunnen komen, zo oordeelden de leden op voorstel van het bestuur. Tevens speelt voor de IJsselmeervereniging dat de voor alle deelnemers gelijke gevraagde contributie voor haar niet meer is op te brengen. De IJsselmeervereniging is in het door haar zelf opgerichte samenwerkingsverband een beetje een vreemde eend in de bijt als zeer kleine vrijwilligersorganisatie, naast de overige grote deelnemers met vele tienduizenden leden, voor wie het huidige contributieniveau geen groot probleem vormt. Omdat voor de realisatie van de doelstellingen van de IJsselmeervereniging samenwerking met gelijkgestemden een must is, werd ook besloten een - voor de IJsselmeervereniging passend - bedrag op de begroting voor deelname aan een nieuw samenwerkingsverband op te nemen. 
Uit het concept verslag van de algemene ledenvergadering: 1. De IJsselmeervereniging vindt het belangrijk samen te werken met de partner- organisaties die betrokken zijn op het gebied / in het blauwe hart. 2. De samenwerking met de stichting zal worden opgezegd en de stichting dient zo spoedig mogelijk te worden opgeheven. 3. Met de eis van de nieuwe coalitie voor een contributie Є 16.000,-  gaan we niet mee. 4. Er blijft Є 10.000,- opgenomen in de begroting 2017 voor samenwerking. 5. De IJsselmeervereniging wil graag van meet af aan meepraten over de vorm en inrichting van de nieuwe samenwerking (schrappen van de optie afwachten). Wij zijn het eens met een nieuwe werkwijze van gelegenheidscoalities per onderwerp. Wij werken daarin samen wanneer er overeenstemming is met onze doelstellingen. Dit laatste punt moet expliciet vermeld worden in de brief. 6. Specifiek voor activiteiten als van punt 5. is het bedrag van Є 10.000,- gereserveerd in de begroting van 2017. De ALV onderschrijft de punten en besluit dat in de brief expliciet gemeld wordt: 1. De doelstelling van de IJsselmeervereniging. 2. De opheffing van de bestaande stichting Het Blauwe Hart. 3. Dat wij het liefst meepraten. Dit besluit wordt unaniem aangenomen met 1 (één) onthouding.