Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Impressie Algemene Leden Vergadering 2017
In het gezellige Mirror Paviljoen te Monnickendam kwamen leden uit diverse provincies en  was het, ondanks enkele afmeldingen, een gemêleerde vertegenwoordiging. Voorzitter Jos Teeuwissen opende de vergadering die eerder in het jaar werd gehouden gezien de ontwikkelingen t.a.v. Stichting Het Blauwe Hart, maar daar later meer over. Het vaststellen van het verslag van de ALV 2016 verliep zonder problemen en ook het jaarverslag en financieel verslag, met excuses dat Auke Wouda was verhinderd, gaven weinig reden tot discussie. Van enkele leden zoals Nico Salm en Fons Elders kwamen opbouwende reacties. Zo was het onderwijsproject niet opgenomen en gaf Soemini hierover uitleg dat er voor het spel in de praktijk net iets teveel organisatie nodig was en er naar een eenvoudigere versie wordt gewerkt. Een belangrijk punt op de agenda was de terugtreding uit Stichting Het Blauwe Hart (HBH) van de IJsselmeervereniging. Het rommelde al enkele jaren tussen de IJsselmeervereniging en Stichting HBH, maar ook andere partners binnen de Stichting HBH waren ontevreden over de samenwerking in het zogenoemde “samenwerkingsverband”. Jos Teeuwisse gaf aan dat het hem de afgelopen 5 jaar niet is gelukt om ondanks diverse signalen Stichting HBH tot andere gedachte te brengen en gaf hierop ook een zeer persoonlijke uitleg. Er wordt echter gewerkt aan een nieuwe samenwerking in de vorm van een “coalitie” met gelijkgestemde partners en men per onderwerp samenwerkt zonder de eigen identiteit van de organisatie te schaden. Er is door het bestuur van de IJsselmeervereniging een voorstel gemaakt waaronder terugtreding kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden aan de nieuwe coalitie meegedaan kan worden. Dit voorstel zal op enkele details aangevuld worden met de reacties van enkele leden. Tot slot volgde dan de stemming of de leden akkoord gingen met de terugtreding uit Stichting HBH en er gewerkt kan worden met de nieuwe coalitie: de aanwezige leden gaven hiervoor massaal hun fiat en kan er een punt gezet worden aan een jarenlang conflict. Het volgende punt op de agenda was de samenstelling van het bestuur. Direct kwam het aftreden van de huidige voorzitter Jos Teeuwisse ter sprake die 5 jaar lang, in voor- en tegenspoed, de kar heeft getrokken. De tijd ontbreekt bij hem om dit werk nog voort te zetten o.a. doordat er andere dingen op zijn weg zijn gekomen. Hij zal zijn functie per 1 april beëindigen, maar achter de schermen nog wel actief blijven voor de vereniging en dat stellen we zeer op prijs.  Een mooi moment dus om hem te bedanken voor het vele werk en had bestuurslid Kees Schouten een resume over het leven en welzijn van Jos en een bijzonder boek als cadeau. Vervolgens werd het jaarplan en begroting doorgenomen. Jos gaf aan dat er in het huishoudelijk reglement opgenomen zal worden wat de doestelling van de vereniging is met een aanvulling op een nevendoelstelling. Hoewel de IJsselmeervereniging op zoek is naar een nieuwe voorzitter zullen de huidige bestuursleden zijn taken waarnemen en zijn er al nieuwe plannen zoals een speciaal overzicht c.q. checklist. Deze lijst, samengesteld door Joke van der Meer, meet de effectiviteit van afspraken en vormt een mooie basis om details niet over het hoofd te zien. In de rondvraag nam Fons Elders nog even het woord en was er na het beëindigen van de officiële ledenvergadering een korte pauze. Na de pauze was er eerst een presentatie door Frits Palmboom onder de titel “10 Gouden regels voor het IJsselmeergebied”. Voor deze zeer interessante presentatie met een bijzondere blik op en rond het IJsselmeergebied stond een half uur, maar had nog langer door kunnen gaan. Gelukkig komt er over dit onderwerp in het voorjaar een “Atlas” uit en zullen we u hierover t.z.t. nader informeren. De tweede spreker was Fons Elders met als titel “Oude Dijken & Nieuw Bewustzijn: cultuurschap versus Natuur?” Zijn cultuurfilosofische verhaal gaf behoorlijk veel stof tot nadenken. Hij plaatste o.m. het behoud van natuur en landschap tegen de achtergrond van de tegenstelling Neo-liberalisme en Ecologisch denken en het leuke was dat aan het eind van zijn verhaal nog een toegift kwam waarin Frits Palmboom en Fons Elders met elkaar in discussie gingen n.a.v. reacties door enkele leden uit de zaal. Tot slot werd verwezen naar het “winkeltje” waar men boeken e.d. kon kopen waarop de aanwezige Gerrit Portengen nog even live een gedicht voordroeg uit zijn gedichtenbundel. Zo kwam er een eind aan een zeer nuttige vergadering met bijzondere gastsprekers en werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog lang “nagekaart” en ging menigeen tevreden naar huis.