Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Verontruste Friese kustbewoners en Natuurorganisaties in beroep tegen Windpark Fryslân
De IJsselmeervereniging, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Vogelbescherming, waarschijnlijk ook Natuurmonumenten, de stichting Don Quichot (een organisatie van verontruste kustbewoners van Friesland) en andere organisaties vanuit de watersport en recreatieondernemers gaan gezamenlijk in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen Windpark Fryslân. Om dat beroep succesvol te kunnen maken hebben deze organisaties Alterra uit Wageningen opdracht gegeven om een contra expertise uit te voeren ten aanzien van de eisen die Natura 2000 stelt. Het gaat dan vooral om de negatieve effecten op vogels en vleermuizen. Het gaat toch al slecht met verschillende vogelsoorten in en rond het IJsselmeer. Vooral de zwarte stern, de visdief en een aantal eendensoorten zullen te lijden hebben blijkt uit de eerst aanzetten voor die contra-expertise. Het is zeer waarschijnlijk, dat die negatieve effecten zo groot zijn, ondanks de verhoging van de tiplaagte naar 40 meter, dat dit niet voldoet aan de Natura 2000-eisen. Met die contra-expertise in de hand zullen de genoemde organisaties waarschijnlijk de rechters van de Raad van State er van overtuigen dat dit windpark niet door de beugel kan. Het beroep moet uiterlijk 25 november worden ingediend. Daarna is de Raad van State aan zet. Die hoort binnen zes maanden uitspraak te doen, maar de praktijk wijst uit, dat ze die termijn vaak niet halen. Ondanks de ruim 300 ingediende kritische zienswijzen, waaronder die van de IJsselmeervereniging, zijn de plannen voor een windpark midden in het IJsselmeer onder de Afsluitdijk vrijwel ongewijzigd vastgesteld door de minister van Economische Zaken Henk Kamp en op 14 oktober 2016 gepubliceerd. Het gaat om 89 molens met een maximum hoogte van 182 meter (tiphoogte). Dus 89 Euromasten in het IJsselmeer. Samen moeten deze windmolens 316 MW elektriciteit per jaar gaan leveren. Door dit enorme windpark zullen natuur en landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee zwaar aangetast worden. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de initiatiefnemers en het rijk dit plan doorzetten, terwijl bekend is, dat er op het vaste land van Fryslân voldoende alternatieven zijn. IJsselmeer en Waddenzee zijn allebei Natura 2000-gebieden. Alleen onder strikte voorwaarden mag daar dan zo’n windpark gerealiseerd worden. Het is maar de vraag of dit windpark daar aan kan voldoen, alhoewel de initiatiefnemer en minister Kamp beweren van wel. Wel is besloten om de onderkant van de wieken te verhogen tot 40 meter, zodat er minder vogels in aanvaring komen met de molens. Flevoland Ook in Flevoland gaan de plannen voor windenergie door. Er liggen nu twee plannen. Het ene plan, windpark Zeewolde, gaat om de vervanging van 220 kleinere molens door 93 molens tot wel 220 meter tiphoogte in zuidelijk Flevoland die samen zo’n 300-390 MW moten leveren. Er liggen al een MER en een voorontwerp Inpassingsplan. In dat Inpassingsplan zijn de plaatsen bepaald voor de lijnopstellingen van de windmolens. Het tweede plan heeft meer gevolgen voor het IJsselmeer. De voorlopige naam is Windpark Blauw. Het gaat om de realisatie van 215 MW aan de noordkant van Flevoland. Daarbij horen ook twee rijen molens in het IJsselmeer tussen Lelystad en de Ketelbrug. De initiatiefnemers (Nuon en SwifterwinT), het rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Dronten hebben voor de realisatie van dit project begin oktober 2016 een intentieverklaring getekend. De procedure voor de  MER zal binenkort starten. Hek van Windmolens Na de realisatie van de windparken Noordoostpolder, het komende windpark Wieringermeer en de plannen voor windpark Fryslân en windpark Blauw in Flevoland zal er van het landschap van het IJsselmeer niets meer over blijven en het IJsselmeer aan de oost, noord en westzijde omringd zijn door een hek van grote (om niet te zeggen enorme) windmolens. Wat blijft er nog over van het open karakter van het IJsselmeer?
(Update 2-11-2016)