Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Eindconferentie: Toekomst van het IJsselmeergebied
Een terugblik op vier jaar onderzoek door de Van Eesteren Leerstoel 13 december 2016 | 11:00 – 17:00 plaats: Berlage, TU Delft Faculteit Bouwkunde, BG.OOST.600, Delft Op dinsdag 13 december 2016 organiseert de Van Eesteren Leerstoel de vierde en laatste kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied. Bij deze editie geeft de leerstoel een totaaloverzicht van drie jaar ontwerpend onderzoek. De conferentie staat in het teken van de afronding van de Van Eesteren Leerstoel. In het voorjaar 2017 volgt de publicatie van het boek “Atlas van het IJsselmeergebied” (werktitel). De benoeming van Frits Palmboom als hoogleraar aan de TUD is verlengd tot augustus 2017. Korte weergave van de bijdragen De resultaten van 3 jaar onderzoek Frits Palmboom, hoogleraar van Eesterenleerstoel Centraal staat de vraag hoe de waarden van het IJsselmeergebied zich aftekenen in de concrete ruimte van het landschap. Hieruit zijn een aantal Gouden regels afgeleid, die als handreikingen voor ruimtelijke kwaliteit kunnen worden gebruikt. Met ‘vingeroefeningen’ in ontwerpend onderzoek voor de Flevokust, Waterland, Friesland en de Houtribdijk wordt de werking van deze regels geïllustreerd. Inzet is om het IJsselmeergebied te ontwikkelen als ‘metropolitane verademing’ voor de Hollandse Deltametropool. IJsselmeergebied en Governance Pieter den Besten, programmamanager Gebiedsagenda IJsselmeergebied, Min. I&M Vanuit het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu geeft Pieter den Besten een overzicht van het lopende programma Gebiedsagenda IJsselmeergebied, de bestuurlijke aansturing, het samenspel tussen top-down en bottom-up initiatieven, en de rol van kennisontwikkeling – waaronder het leerstoelonderzoek. Het geeft inzicht in de context waarin het onderzoek moet landen. Toerisme en recreatie als ontwikkelkracht Saline Verhoeven, onderzoeker van Eesteren leerstoel Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers onder de economie van het IJsselmeergebied. Krachten die benut kunnen worden om het IJsselmeergebied te verankeren in de sterk groeiende Amsterdamse metropoolregio en de luwtegebieden in de noordelijke helft van Nederland. Door het ontwikkelen van diverse bestemmingen, door het verbinden van het dagelijkse met het unieke en door het benutten van water in de stedelijke mobiliteitsnetwerken kan het IJsselmeergebied zich nog veel sterker ontwikkelen tot een publiek landschap. Tekenen als vorm van onderzoek Paul Broekhuisen, onderzoeker van Eesteren leerstoel Wie het over de ruimtelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied wil hebben, loopt aan tegen de vraag ‘Hoe deze weer te geven?’ De derde dimensie is cruciaal, tweedimensionale kaartbeelden alleen volstaan niet. De Atlas van het IJsselmeergebied is de weerslag van drie jaar tekenend onderzoek naar het specifieke karakter van de grootste aaneengesloten ruimte die we in Nederland hebben, en de verborgen mogelijkheden die deze biedt voor de toekomst. Via vlakken, lijnen en punten worden de unieke kwaliteiten van dit gebied afgetast, in beeld gebracht en versterkt. Metropolitaniteit en het regionale ontwerp Daan Zandbelt, voorm. Onderzoeker van Eesterenleerstoel; Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hoe kunnen de kwaliteiten van het IJsselmeergebied zodanig tot ontwikkeling worden gebracht dat ze van grote(re) meerwaarde zijn voor de rest van Nederland. Het IJsselmeer en Markermeer vormen nu  nog een groot gat in de kaart van Nederland, waar de meeste mensen letterlijk met een grote boog omheen rijden. Een verbeterde toegankelijkheid, een grotere differentiatie van het gebied en lokale kwaliteitsimpulsen kunnen hier verandering in brengen. Het verhaal over Metropolitaniteit en het regionale ontwerp blikt terug op twintig jaar onderwijs met Dirk Frieling, Joost Schrijnen, Maurits de Hoog en Frits Palmboom. Meer informatie en aanmelden Meer informatie en aanmelden via n.m.terpstra@tudelft.nl onder vermelding van “Eindconferentie Van Eesterenleerstoel 2016” Kosten De kosten voor deze kennisconferentie bedragen € 35,00 als tegemoetkoming voor de catering (€ 10,00 voor studenten) Meer informatie over de Van Eesteren Leerstoel vaneesteren.bk.tudelft.nl